№ 4 (2022): Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. № 4. 94 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 26 квітня 2023 р.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Л. К. БОЙКО
3-8
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА З ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕЛЕКТРОНІКИ
PDF
В. Ю. ДЖИМ
9-15
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ НА ПРОЯВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 9–11 КЛАСІВ
PDF
В. Д. ІГНАТЕНКО
16-20
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ПЕРЕКЛАДУ
PDF
Е. О. КОСИНСЬКИЙ, О. Л. ДИШКО, Н. В. ТАБАК, А. Г. ЧИЖ
21-28
АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНОЇ І СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
PDF
О. П. МИТЧИК, І. С. КЛІШ, М. С. МОРОЗ
29-35
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
PDF
М. В. ПОДОЛЯК
36-44
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
PDF
І. В. СТЕПАНЮК
45-49
ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
І. М. ТУРЧИН, Н. Г. ГОРОДЕЦЬКА, С. Р. ДОБРОВОЛЬСЬКА, Н. Б. ГАВРИШКІВ
50-55
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ
PDF (English)
А. Б. УЛІЩЕНКО, В. В. УЛІЩЕНКО
56-62
ОНЛАЙН-КВЕСТ – ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СКАФФОЛДИНГУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
PDF
Д. О. ФИЛИПЮК
63-70
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН З АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ
PDF
А. Л. ФРУМКІНА
71-78
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
PDF
В. Я. ЧОРНІЙ, Я. Є. ДУМАШІВСЬКИЙ, O. В. ТИНКАЛЮК, O. В. ПАТІЄВИЧ
79-86
ПІДХОДИ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОІІ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
PDF (English)
О. В. ЯРМОЛЮК, В. А. ШКОБА, А. В. СТЕПАНЮК
87-92
ХОРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

ТЕОРІЯ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ

О. В. БІРЮКОВА, В. П. СТРОГИЙ
93-99
ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК CОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
PDF
С. В. БОДНАР, Т. В. ГЛУШКО
100-107
ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
PDF
Ф. М. ГАРЄЄВА, М. В. ЧУРСАНОВА, Т. В. МАТВЄЄВА, О. В. ДРОЗДЕНКО
108-116
ПОЕТАПНЕ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІ-МЕТОДА
PDF
ГОУ КВАНДЕНГ
117-121
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ
PDF
В. В. ЗИСКО, А. Ю. КРУГЛЯЧЕНКО, З. П. БОГДАН
122-129
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF
А. О. КВЯТКОВСЬКА
130-136
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
PDF
І. В. КУЗЬМІНА, О. М. СТОЛЯРЧУК
137-142
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
PDF
Н. А. ПЕРХАЙЛО
143-148
ПОШУК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
К. М. П’ЯВКА, Б. Б. КОЦЮРБА, І. М. П’ЯВКА
149-155
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМПРОВІЗАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
PDF

МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

О. О. НЕСЕН, І. В. КРИВЕНЦОВА, В. Г. КЛИМЕНЧЕНКО
183-189
ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
PDF
Л. Є. СЕВЕРІНА, С. П. КОЗІБРОЦЬКИЙ, В. В. КОВАЛЬЧУК
190-194
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

М. Ф. БОЙЧУК, С. П. БАХОМЕНТ, Л. І. БОРЕМЧУК, Г. А. ГЕРАСИМЧУК
195-202
ЦИФРОВІ НАРАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF