ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
PDF

Ключові слова

рухова активність, школярі, історія, середні класи, здоров’язбереження. motor activity, schoolchildren, history, middle classes, health care.

Як цитувати

НЕСЕН, О. О., КРИВЕНЦОВА, І. В., & КЛИМЕНЧЕНКО, В. Г. (2023). ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 183-189. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.27

Анотація

У статті розглянуто проблему здоров’язбережння учнів закладів середньої освіти під час вивчення окремих тем шкільного предмету «Історія». Мета роботи – підібрати варіанти рухової активності для учнів середніх класів, які б відображали зміст шкільного курсу історії. Актуальним постає питання введення різноманітних форм і засобів фізичної активності під час викладання шкільних уроків. Спонукання учнів до виконання певних рухів через ігрову діяльність створює атмосферу, яка має зацікавити до вивчення історії. Провідним завданням роботи є надання вчителю історії певного інструментарію для визначення видів рухової активності школярів які можна було б застосовувати в уроках. Застосування ігрових форм під час уроку з історії призводить до активного залучення та більш емоційного сприйняття у вивченні матеріалу. А змагальна та рухова діяльність, навіть незначної інтенсивності має сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Фізичні вправи та ігрова діяльність на уроках історії має відображати у русі завдання уроку щодо повторення та закріплення отриманого теоретичного матеріалу. Надані розробки прикладів рухових активностей під час вивчення історії. Запропоновані рухові вправи що відтворюють наступний матеріал занять. Для учнів 6 класу за темою «Первісні спільноти. Археологічні культури», для 7 класу за темою «Русь – Україна за часів правління князя Ігоря та княгині Ольги» і для 8 класу за темою «Походження українського козацтва». Наведені в роботі варіанти рухової активності для учнів середніх класів закладів середньої освіти займатимуть від 5 до 7 хвилин заняття. Саме за рахунок незначної тривалості вони можуть бути інтегровані безпосередньо в урок; повністю відповідають змісту шкільної програми за наведеними темами; спрямовані на освітній та виховний процес; спонукають учнів до фізичної активності та мають здоров’язбережувальний характер.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.27
PDF

Посилання

Барнінець Олена. Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу. Проблеми підготовки сучасного вчителя № 3, 2011. С. 14–20.

Десятов Д.Л. Формування хронологічної компетентності учнів у процесі навчання історії. Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. №2, 2012. С. 82–86.

Дубогай О. Д. Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (31), 2015. С. 69–74.

Дубогай О. Д. Технологія «навчання у русі» в системі інноваційного здоров’язбереження учнів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К (97). 2018. С. 185–189.

Дубогай О. Д., Тимошенко О. В., Дьоміна Ж. Г., Бережна Т. І. Забезпечення здоров’язбережувальної рухової активності учнів молодших класів в умовах нової української школи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманов. Випуск 3 К (123). 2020. С. 143–146.

Ільченко А., Несен О. Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 131–143.

Клименченко В. Г., Кривенцова І. В., Несен О. О., Єнокян А. В. Рухова активність учнів на шкільних уроках з різних предметів. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини. 2021. С. 102–106.

Коляда І., Спірідонов Р. Методика використання ігрових технологій навчання історії при вивченні теми «Перші князі». Практика. Досвід. 2017. С. 32–35.

Кравчук О. Ігрова модель навчання історії. Проблеми дидактики історії. 2017. С. 134–148.

Кривенцова І.В., Несен О.О., Колодич Н.В. Рухова активність учнів під час викладання шкільного курсу «Географія». Академічні студії. Серія педагогіка, 2011. Вип.1. С.249-254. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.35

Несен О. О., Клименченко В. Г., Кривенцова І. В. Прикладна спрямованість фізичного виховання майбутніх вчителів біології. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків : ХДАФК, 2021. С. 98–104.

Несен О., Ільченко А. Прикладна спрямованість фізкультхвилинок на уроках англійської мови молодших школярів. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, (12 березня 2021 р.) : збірник наукових праць. Умань : ВПЦ Візаві, 2021. С. 125–129.

Несен О. О., Клименченко В. Г. Підвищення зацікавленості студентів-філологів заняттями з фізичного виховання засобами спеціально підібраних рухливих ігор. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 8 (128). 2020. С. 128–131.

Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. Київ : Генеза, 2006. 328 с.

Реформа освіти. Освіта.UA. Середня освіта, 17.11.2022. Електронне видання. Режим доступу: https://osvita. ua/school/reform/87149/