МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
PDF

Ключові слова

валеологічна компетентність, старшокласники, фізичне виховання, формування, етапи, компоненти. valeological competence, high schoolers, physical education, formation, stages, components.

Як цитувати

МИТЧИК, О. П., КЛІШ, І. С., & МОРОЗ, М. С. (2023). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 29-35. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.5

Анотація

У статті розкрито зміст різних етапів формування валеологічної компетентності учнів старших класів загальноосвітньої школи. Обґрунтовані організація, методи, форми, педагогічні прийоми та засоби валеологічного спрямування у фізичному вихованні школярів. Методика формування валеологічної компетентності складалася з цільового, мотиваційного, змістового (когнітивного), операційно-дійового та результативного компонентів. Кожен з компонентів реалізовувався на певному етапі формування валеологічної компетентності. Педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл у нашому дослідженні працювали переважно за напрямами: забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу та психолого-медико-соціального супроводу учнів на кожному етапі їхнього розвитку; здійснення постійної діагностики та корекції стану здоров’я дітей; проведення заходів щодо формування здорового способу життя школярів; впровадження методики і технологій здоров’язбережувального змісту, адаптованих до умов навчального закладу; залучення всіх учасників навчально- виховного процесу до діяльності, яка зберігає та формує здоров’я. У нашому дослідженні вольові зусилля учнів старших класів були спрямовані на пошуки шляхів удосконалення свого здоров’я на підставі дотримання здорового способу життя. У процесі формування валеологічної компетентності підліткам із заниженою самооцінкою, низьким статусом у колективі відводилися найвідповідальніші ролі в організації валеологічної діяльності, що допомагало їм досягти стану емоційного благополуччя. Одним з основних завдань нашого педагогічного експерименту – розвиток в учнів здоров’язбережувальної компетентності, сутність якої полягала в оволодінні спеціальними валеологічними знаннями, рівнем розвитку життєвих умінь і навичок щодо ведення здорового способу життя, а також у сформованості свідомого ставлення школярів до власного здоров’я та його збереження. Однак, вищенаведені позиції не вирішують повністю дану проблему і це дає змогу продовжити в подальшому дослідження у цьому напрямі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.5
PDF

Посилання

Бобрицька В.І. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів: Монографія. Полтава : ТОВ «Поліграфічний центр» «Скайтек», 2006. 432 с.

Бородин Ю. А., В. Б. Добровольский, А. А. Мальцев, Г. Й. Сухорада. Современные проблемы физической культуры в формировании здоровья нации: Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ) № 6., 2002. С. 43–56.

Ващенко О. М. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1–4 класів шкіл-інтернатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07. К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2007. 21 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Довідкове видання. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Максимчук, Б. А. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання: монографія за ред. Р. С. Гуревич. Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. 390 с.

Пинзеник О. Формування валеологічної компетентності здобувачів вищої педагогічної світи у процесі самостійної роботи. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26–27 травня 2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С. З. Романюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 239–245.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. К. : «Академвидав», 2007. 560 с.

Шевченко О.С., Штефан Л.В., Шевченко В.В. Валеологічна компетентність в стандартах освіти та практиці здоров’язбереження: Матеріали XIV Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах». Харків : Харківський національний медичний університет. Секція 4 «Педагогіка і психологія», 2021. С. 220–222.

Sathyanarayan. M., Boominathan. P., Nallamuthu. A. Vocal Health Practices Among School Teachers: A Study From Chennai, India. Journal of Voice, 33(5), 2018. P. 812.

Shevchenko A., Shtefan L. Formation of valeological competence in non-medical students: Engineering and Educational Technologies. 2021. Vol. 9, No.4. P. 8–23. https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.04.01