ПІДХОДИ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОІІ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
PDF (English)

Ключові слова

комунікативний підхід, уміння, рольова гра, групова дискусія, соціо-драма. communicative approach, abilities, role-play, group discussion, socio-dramma.

Як цитувати

CHORNIY, V. Y., DUMASHIVSKYI, Y. Y., TYNKALIUK, O. V., & PATIIEVYCH, O. V. (2023). ПІДХОДИ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОІІ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 79-86. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.12

Анотація

У статті характеризуються теоретичні основи та методологічні основи до підвищення ефективності використання іноземної мови для професійного ділового спілкування у немовних ЗВО, а це сприятиме формуванню соціальних настанов у сфері спілкування. Використання колективних форм організації пізнавальної діяльності на етапі підготовки студентів до професійного спілкування сприяє ефективності досягнення мети. Важливим аспектом підготовки студентів до спілкування є процес формування в них соціальних цінностей у сфері ділового спілкування: ставлення до кожного учасника спілкування як до цільового користувача, а не як до засобу; зацікавлення власне процесом спілкування, а не тільки його результатом; ставлення до спілкування як до діалогу, а не монологу; толерантність до ідей партнерів; орієнтація на те, щоб під час спілкування не тільки отримувати, але й віддавати якомога більше партнеру. Формування соціальних установок у сфері спілкування стає реальним лише тоді, коли воно впроваджується в процесі усієї викладацької роботи, закладом вищої освіти в цілому. Воно безпосередньо пов’язане з установками, які викладачі реалізують під час спілкування із студентами, тобто в процесі педагогічного спілкування. Метод комунікативного підходу до вивчення іноземних мов, зокрема для використання її у професійній сфері вважається одним із найбільш дієвих. Зокрема, акцент здійснено на колективних формах роботи із студентами, таких як рольові ігри, групові дискусії, соціо-драми. Завдяки соціо-драмі можна відпрацьовуватися граматичний матеріал (когнітивна основа комунікативних умінь), коли у студентів виникає здатність, уміння продукувати граматичні речення у процесі комунікативної взаємодії. Суть комунікативного підходу полягає в тому, що комунікативне завдання вирішується учасниками рольової гри завдяки імпровізації, де моделюється певний приклад із реальної професійної сфери. Надзвичайно важливим, власне із професійної точки зору для фахівця, є також уміння «читати» невербальні рухи партнера- співрозмовника. Було експериментально доведено ефективність впровадження на заняттях із іноземної мови використання як текстового, так і аудіо матеріалів. Нами було також використано та перевірено значущість колективних форм співпраці студентів, які спрямовані для поглиблення розвитку усного ділового та професійно- орієнтованого мовлення.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.12
PDF (English)

Посилання

Безпалова, Н.П, Книшевицька, Л. В. Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (49). 2019. С. 55–59. ISSN 2309-9771 https://elibrary.kubg. edu.ua/id/eprint/28346/1/N_Bezpalova_L_Knyshevytska_NPKPNU_FN_49.pdf

Вишнякова, Г.О. Рольові ігри – креативний метод вивчення іноземної мови. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали XХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро. 2020. С. 12−13.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К. : Ленвіт, 2003. 273 с.

Капська А.Й. Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності: Зб. Наукових статтей. Інститут змісту і методів навчання. К. : 1996. С. 12−18, 92−96.

Культура педагогічного спілкування як фактор гуманізації сучасної освіти. Суми, 1996. С. 59−118., 203–225.

Чорній В.Я. Формуваня готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи: монографія / В.Я.Чорній. К. УБ С НБУ, 2013. 342 с.

Di Pietro, R.J. (1983). Scenarios, discourse, and real life roles. In J.W. Oller, Jr., & P.A. Richard-Amato (Eds.), Methods that work: A smorgasbord of ideas for language teachers (pp. 226-238). Rowley, MA: Newbury House.

Harmer J. The Practice of the English Language. Edinburgh: Pearson, 2007. 447 p.

Kyseliuk N., Hubina A., Martyniuk A., & Tryndiuk V. Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies–Études cognitives. 2020. URL: https://doi.org/10.11649/cs.2284

Robin Scarlcella, Elaine S. Andersen, Stephen D.Krashen Developing Communicative Competence in a Second Language. Heinle & Heinle. 1990. 356 p.

Силабус навчальної дисципліни «Ділові комунікації (перша іноземна мова, англійська, рівень B2)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 07 «Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» IV курсу економічного факультету. ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 2021. 5 с. http://lingua.lnu.edu.ua/ course/dilovi-komunikatsiji-anhlijska-mova-dlya-studentiv-ekonomichnoho-fakultetu