ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
PDF

Ключові слова

підготовка майбутніх учителів, інтегроване навчання, образотворче мистецтво, іноземна мова, система вправ. training of future teachers, integrated education, fine arts, foreign language, system of exercises.

Як цитувати

ФРУМКІНА, А. Л. (2023). ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 71-78. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.11

Анотація

Стаття присвячена проблемі комплексного підходу до підготовки майбутніх учителів для подальшої англомовної викладацької діяльності в умовах Європейської інтеграції України. Дослідницьку увагу сфокусовано на підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва до викладання фахових дисциплін англійською мовою. Зокрема, аналізується поняття «інтегрований процес навчання різних дисциплін» і специфікується феномен «інтегрований процес навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва для викладання фахових дисциплін англійською мовою». Основна увага зосереджується на інтеграції викладання предметів «Образотворче мистецтво» й «Іноземна мова» як засіб опанування фахової дисципліни. Визначено конкретні мовні операції, передмовленнєві дії та види мовленнєвої діяльності для викладання фахових дисциплін англійською мовою. Представлено систему вправ щодо оволодіння майбутніми вчителями образотворчого мистецтва англійською мовою, що складається з трьох груп відповідно до етапів навчання. Перша група – вправи щодо засвоєння професійного іншомовного матеріалу на лінгво-понятійному етапі, навчання на якому передбачає сприйняття та осмислення понятійного апарату теми, що вивчається, з профільної дисциліни; самостійне трактування нових понять, їх диференціацію та нормативне застосування у мовленні. Друга група – вправи щодо засвоєння предметного змісту дисципліни «Образотворче мистецтво», що викладається англійською мовою, на предметно-мовленнєвому етапі. Навчання на цьому етапі передбачає сприйняття, осмислення та аналіз основного змісту предметного матеріалу, представленого іноземною мовою. Третя група – вправи для відпрацювання практичних дій щодо застосування набутих предметних знань на практиці на професійно-діяльнісному етапі в їхньому іншомовному супроводі. Всі вправи носять професійно-творчий характер, а навчання на цьому етапі концентрується виключно на суті професійної діяльності, іноземна мова в такому випадку набуває виключно обслуговуючої функції.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.11
PDF

Посилання

Боднар С. В. Інтегроване навчання професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності. International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Vienna–Austria, April N 2, 2015. P. 16–20.

Бухбиндер В. А. Работа над лексикой / Основы методики преподавания иностранных языков. Київ: Вища школа, 1986. 336 с.

Городилова Г. Г. К вопросу о развитии речевых навыков и умений. Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. 1969. С. 17–26.

Закон України «Про загальну середню освіту». Освіта України: нормативно-правові документи. Київ: Міленіум, 2001. 126 с.

Мартинова Р. Ю. Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2012. Вип. 4. С. 63–69.

Мартинова Р. Ю. Системно-комунікативний спосіб навчання іноземних мов / Укр. Патент. № 48831. 2002.

Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов : монографія. Київ : Вища шк., 2004. 454 с. 8. Frumkina A. et al. Readiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language. Revista Práxis Educacional, [S.l.], v. 16, n. 38, jan. 2020. Р. 502–514, Mode of access: http://periodicos2.uesb.br/index. php/praxis/article/view/6023

Aryna Frumkina Postmodern principles in integrated teaching of foreign languages and fine art to primary learners in the New Ukrainian School Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, vol. 13, issue 4, 2021. Рр. 579–594.

Leontiev A. A. Psychology and the Language Learning Process; edited by C.V.James. Oxford : Pergamon Press. 1981. 159 p.

Sokolov A. N. Inner Speech and Thought : monograph. N. Y.: Plenum, 1972. 284 p.