АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНОЇ І СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

фізичне виховання, самооцінка здоров’я, фізичне здоров’я, соматичне здоров’я. Physical Education, self-assessment of health, physical health, somatic health.

Як цитувати

КОСИНСЬКИЙ, Е. О., ДИШКО, О. Л., ТАБАК, Н. В., & ЧИЖ, А. Г. (2023). АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНОЇ І СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 21-28. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.4

Анотація

Проблема здоров’я молоді має не аби яке значення для успішного опанування обраної професії. Важливим є формування у студентів не тільки свідомого ставлення до власного здоров’я, але й розуміння необхідності постійно його контролювати. При цьому важливо, що погіршення здоров’я не усвідомлюється повною мірою самими здобувачами вищої освіти, вони також недооцінюють фактори, які впливають на його рівень. Відомо, що здоровий спосіб життя, регулярне фізичне навантаження та дотримання здоров’язбережувальних заходів дозволяють зберегти та зміцнити їхнє здоров’я. У зв’язку з цим важливо порівняти суб’єктивну оцінку рівня свого здоров’я здобувачами вищої освіти зі справжнім його станом, особливо в умовах сьогодення. Метою роботи є дослідження глибини розбіжностей між самооцінкою рівня здоров’я та об’єктивними даними стану соматичного здоров’я студентської молоді як наслідку впливу сучасних умов. Нами було обстежено 355 студентів (205 дівчат та 105 хлопців), віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи. На підставі анонімного анкетування, проведеного на початку навчального року, ми визначили суб’єктивний рівень здоров’я студентів. Одночасно, провівши тестування за методикою Г. Апанасенка, ми встановили реальний стан соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти. Після аналізу отриманих даних виявили, що на тлі загалом високої самооцінки рівня здоров’я і дівчат (низький лише 3% респондентом, високий і вище середнього вказали 10,6% і 65,2% респондентів, відповідно) і хлопців (низький рівень не зафіксовано в жодного респондента, високий вказали 30,2% і вище середнього – 58,1% опитаних) очевидним є низький рівень об’єктивних показників здоров’я, визначених за методикою Г. Апанасенка: у дівчат – 49,27% низький рівень і 32,68% нижче середнього, у хлопців – 39,33% низький рівень і 36,67% нижче середнього.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.4
PDF

Посилання

Апанасенко Г. Л., Попов Л. О. Медицинская валеология. Київ: «Здоров’я», 1998. 248 с.

Гунько П.М., Палічук Ю.І. Динаміка показників соматичного здоров’я студентської молоді у процесі занять фізичними вправами силової спрямованості. Фізична культура, спорт та здоров’я різних груп населення : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених (Черкаси, 5 грудня 2022 р.). Черкаси, 2022. С. 10–16.

Ждан В.М., Слабкий Г.О., Жданова О.В. Самооцінка студентською молоддю стану особистого здоров’я та характеристика їх звернень за медичною допомогою. Світ медицини та біології. 2019. № 4 (70). C. 71–76.

Кочина М. Л., Біла А. А. Результати оцінювання рівня соматичного здоров’я студентів різного віку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 2 (24). С. 235–242.

Лозоворчук А. Р. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів у закладах вищої освіти. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини: наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (Харків, 23-24 квітня 2020 року). Харків, 2020. С. 112–114.

Малахова Ж.В. Кореляційний аналіз взаємозв’язку показників рівня здоров’я, фізичної підготовленості та самооцінки студентів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019. № 4 (112). C. 82–87.

Міхеєнко О. І., Мешко Г. М., Литвиненко В. А., Дяченко-Богун М. М. Формування культури здоров’я студентської молоді як педагогічна проблема. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2019. Вип. 4 (129). С. 47–54.

Науменко Н. В., Козлов А. В., Дрожик Л. В. Шляхи збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини: науково-практичної internet - конференції з міжнародною участю (Харків, 23-24 квітня 2020 року). Харків, 2020. С. 104–106.

Невелика А.В., Сутула О.В., Зелененко Н.О. Результативність методик оцінки рівня здоров’я студентів. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. Харків, 2020. № 5(3). С. 31–35.

Присяжнюк С.І., Краснов В.П. Здоров’я студентської молоді та шляхи його формування в системі освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019. Вип. 3 К (110). С. 475–480.

Савченко В., Буряк О., Комоцька О. Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок із самооцінкою здоров’я. Спортивна наука та здоров’я людини. 2019. № 2. С. 47–53.

Сахненко А. В. Рівень соматичного здоров’я студентів аграрних спеціальностей. URL : http://repo.snau. edu.ua/bitstream/123456789/7491/1/Сахненко%20вісник%20Драгоманова.pdf. (дата звернення: 10.01.2023)

Сороколіт Н.С., Кухар М.М. Моніторинг стану здоров’я студентів І-ІІ курсів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019. Вип. 3 К (110). С. 533–538.

Стахів І. Є., Гонтар З. Г. Формування здоров’я збережувальних компетенцій студентів вищих навчальних закладах. Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів. Львів, 2019. C. 86–88.

Товкун Л.П., Царьова М.П. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Молодий вчений. 2017. № 9.1 (49.1). С. 167–170.

Томенко О.А. Обґрунтування здоров’язбережної складової неспеціальної (загальної) фізкультурної освіти студентської молоді. Молодий вчений. 2018. № 4.3 (56.3). С. 83–88.

Харченко Г., Яценко С., Неведомська Є. Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я. Спортивна наука та здоров’я людини. 2019. № 2. С. 68–73.

Христова Т. Є. Стан здоров’я майбутніх учителів та вектори його оптимізації. Інноваційна педагогіка. 20191 (12). С. 143–146.