Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науковий журнал «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» є рецензованим науковим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Статті в журналі публікуються за такими напрямами досліджень:

1. Теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти
2. Теорія освіти й навчання
3. Теорія і методика виховання
4. Історія педагогіки
5. Порівняльна педагогіка
6. Якість освіти
7. Управління розвитком освіти
8. Методика шкільного навчання тощо.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

Авторські рукописи статей, не оформлені належним чином, і такі, що не містять нових наукових результатів, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційне коректування авторських рукописів. Рішення редакційної колегії повідомлятиметься авторові електронною поштою («до публікації», «на доопрацювання» або «відхилити»).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для публікації статті у № 2 за 2024 рік необхідно до 28 червня 2024 року (включно):

1) заповнити довідку про автора за посиланням;

2) надіслати на електронну адресу редакції pedagogy@academstudies.volyn.ua:

- добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

- підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 1200 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та версткою електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail pedagogy@academstudies.volyn.ua.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 вересня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 28 жовтня 2024 р.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. До публікації приймаються статті, написані українською, англійською, польською або болгарською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні).

2. Рукописи статей іноземними мовами не можуть бути перекладами з української чи російської мов.

3. Редакційна колегія оцінює актуальність запропонованої праці, її наукову новизну, зміст викладу основних засад дослідження, висновків та узагальнень. Матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат. Редколегія залишає за собою право відхилити поданий матеріал або повернути на доопрацювання.

4. Текст статті слід подавати в електронній версії (у розширеннях .doc і .docx). Назва файлу має містити прізвище принаймні одного з авторів: Калиновська_стаття.

5. Не вичитані автором тексти (з фактичними, стилістичними або технічними помилками) до розгляду не приймаються.

6. Рецензування статей – анонімне. Відхилені статті редколегія не повертає.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Обсяг – до 40 тис. друкованих знаків (з проміжками між словами).

2. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, через півтора інтервалу.

3. Абзацний відступ – 1,25 см.

4. Вирівнювання основного тексту – по ширині.

СТРУКТУРА СТАТТІ

1. Заголовок статті та інформація про автора (авторів)

Перший рядок: ліворуч, жирним шрифтом – класифікаційний індекс УДК.

Через рядок: жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ літерами – ініціали та прізвище автора; у наступному рядку звичайним шрифтом – науковий ступінь, учене звання, посада; у наступному рядку – місце роботи (повна офіційна назва навчального закладу або установи), назва міста, країни, електронна пошта, ORCID.

Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом – назва статті.

Приклад:

УДК 378.091

О. В. КАЛИНОВСЬКА
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, психології та окремих методик,
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна
Електронна пошта: okalynovska@lpc.ukr.education
http://orcid.org/0000-0001-7216-0044

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. Анотації та ключові слова

Анотація українською мовою подається прямим шрифтом через рядок після назви статті. Обсяг анотації – не менше ніж 1800 знаків. У наступному рядку потрібно подати ключові слова (5–7 одиниць).

У кінці статті, після переліку літератури й REFERENCES (джерел і SOURCES за наявності), подаються англійською мовою:

– ліворуч: жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ літерами – ім’я і прізвище (за встановленими правилами транслітерації або за закордонним паспортом); у наступному рядку звичайним шрифтом – науковий ступінь, учене звання, посада; у наступному рядку – місце роботи (назва закладу освіти або установи без скорочень), назва міста, країни, електронна пошта, ORCID;

– через рядок по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом – назва статті;

– через рядок після назви статті прямим шрифтом – анотація обсягом не менше ніж 1800 знаків і ключові слова (5–7 одиниць).

Ключові слова англійською мовою повинні бути максимально точним перекладом українськомовних та відтворюватися в тій самій послідовності. Кількість ключових слів у переліку має бути однакова в українськомовній та англійськомовній анотаціях (якщо граматичні особливості мови не потребують іншого).

Приклад:

O. M. KALYNOVSKA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy, Psychology and Some Methods,
Municipal Higher Educational Institution “Lutsk Pedagogical College”
of the Volyn Regional Council, Lutsk, Ukraine
E-mail: okalynovska@lpc.ukr.education
http://orcid.org/0000-0002-0252-8131

THE CONCEPTUAL MODEL OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING TO CONDUCT INNOVATIVE ACTIVITIES

3. Власне текст статті, що містить вступ (поставлення проблеми, аналіз попередніх досліджень, дотичних до цієї праці), виклад основного матеріалу, результати й висновки.

Текст статті подавати через інтервал після українськомовної анотації.

4. Після тексту статті – з інтервалами в один рядок між рубриками та їхніми назвами:
– ЛІТЕРАТУРА;
– ДЖЕРЕЛА (в разі потреби);
– REFERENCES (список літератури для міжнародних баз даних);
– SOURCES (в разі потреби).

Якщо статтю написано іноземною мовою, слід дотримуватися такої структури: 1) інформація про авторів, 2) назва статті, 3) анотація та ключові слова іноземною мовою, 4) текст, 5) REFERENCES і (за потреби) SOURCES; 6) інформація про авторів, назва статті й анотація та ключові слова українською мовою.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Текст статті має бути оформлений відповідно до правил чинного правопису, за винятком ілюстративного матеріалу, що може відтворюватися згідно з оригіналом.

Між ініціалами, між ініціалом та прізвищем потрібно ставити нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл) (напр.: О. Б. Лук’яненко, О. О. Титаренко).

Текст може містити таблиці, графіки, зображення, діаграми тощо. Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані як один графічний об’єкт. Ілюстрації бажано подавати кольоровими, окремим файлом у форматі .jpg.

Цифрові виноски використовують для уточнень і роз’яснень, які з певних причин не можна подати в самому тексті. Для покликань на літературу застосовують квадратні дужки, у яких зазначено відповідне джерело.

Цитати слід наводити в лапках. Наприклад: О. Савченко зазначає: «Одночасно необхідно внести у європейську скарбницю свої, українські самобутні національні і загальнолюдські культурні, освітні, технологічні цінності» [Савченко : 72].

За наявності лапок усередині цитати використовують такі різновиди лапок: «Ця повість побачила світ у виданні ‟Сучасні записки”».

Потрібне слово у цитаті виділяють світлим курсивом: «І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі».

Авторські пропуски цитованого тексту позначають трьома крапками в ламаних дужках <...>.

Назви також слід подавати в лапках: «Часопис Волині».

Значення слів (у дослідженнях діалектологічного, етимологічного спрямування тощо) наводять в одинарних верхніх (семантичних) лапках ‛...’ (напр.: нетяга ‛людина без тяглової худоби’).

Слід чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр.: «Інформальна освіта – це...», 5–10 с., 2005–2006 рр., Х–ХІ ст. (для цифрових позначень); але: семінар-практикум, не сьогодні-завтра.

Покликання на літературу в тексті потрібно подавати в квадратних дужках: прізвище автора (або перше слово назви джерела), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею пропуск), номер (номери) сторінки. Наприклад: [Булаховський]; [Семиколєнова : 31]; [Жайворонок 2018 : 55–56]; [Колесник 2005а : 4–5; Колесник 2005б : 31]; [Слов’янський : 265]; [Lakoff : 105].

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

1. Видання мають бути подані в алфавітному порядку (спочатку кириличні, після них – латинські, наприкінці – інші). Бібліографічний список оформляється за ДСТУ 8302:2015. Англомовний варіант списку літератури подається згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style.

2. Список використаної літератури повинен включати нові джерела (за останні 3 роки) і на 30 % складатися з наукових робіт, опублікованих у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

3. На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне покликання у тексті статті.

4. Покликання на власні наукові праці авторами статті (самоцитування) допускається, але не повинно перевищувати 10 % від загальної кількості джерел зі списку використаної літератури.