ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК CОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
PDF

Ключові слова

соціальне партнерство, стейкхолдер, заклади вищої освіти, взаємодія. social partnership, stakeholder, higher educational institutions, interaction.

Як цитувати

БІРЮКОВА, О. В., & СТРОГИЙ, В. П. (2023). ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК CОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 93-99. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.14

Анотація

В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти дослідження стейкхолдерства, як соціального партнерства в освіті. Деталізовано розуміння дефініції – стейкхолдер для аналізу специфіки теорії стейкхолдерства. Аналіз зарубіжних джерел констатує два основні акценти поняття: позиції зацікавленості представників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також їх взаємовплив з організацією. Здійснено компаративний аналіз підходів по удосконаленню соціального партнерства у взаємодії ЗВО зі стейкхолдерами: розглянуто основні функції організації взаємовідносин ЗВО зі стейкхолдерами, їх ідентифікація, пріоритизація, планування заходів щодо взаємовідносин, моніторинг рівня задоволеності від взаємодії. Проаналізовано основні принципи формування системи управління взаємовідносинами процесу взаємодії стейкхолдерів із ЗВО. Поряд з методологічними особливостями розгляду стейкхолдерства надано алгоритм залучення стейкхолдерів у взаємодію із ЗВО, який включає три робочих процеси взаємовідносин: побудова, підтримка, реорганізація. Запропоновано послідовність алгоритму залучення стейкхолдерів у взаємодію із ЗВО на основі задоволення взаємних інтересів. Означено сукупність стейкхолдерів різних соціальних інституцій та підприємств: засновники, інвестори, постачальники, громадські організації, наукові організації, науковці, викладачі, держава, конкуренти, масс-медіа, діячі, батьки, випускники, студенти, навіть абітурієнти та інші. Констатовано, що за умов стейкхолдерської взаємодії із ЗВО позитивним є соціалізація та адаптація майбутніх фахівців в умовах професійного становлення, побудова їх траєкторії професійного росту. Партнерство стейкхолдерів із закладами освіти дає можливість ще на ранніх стадіях професійної підготовки майбутніх фахівців оцінити якості потенційних кадрових ресурсів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.14
PDF

Посилання

Гевко І. В., Борисов В. В. Взаємодія стейкхолдерів із закладами вищої освіти в умовах оптимізації освітнього процесу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2020. № 3. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3922

Госн С. Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві: дис. ... д-ра філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування : спец. 073 / Госн Салім ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків, 2020. 212 с.

Любарець В. В., Бірюкова О. В. Проблематика підготовки майбутніх фахівців ресторанного господарства в Україні. The 2nd International scientific and practical conference «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» (August 1–3, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. С. 253–256.

Любима А., Лупа А., Любарець В. Актуальність співпраці стейкхолдерів з закладами вищої освіти. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (August 12, 2022; Zurich, Switzerland), 2022. С. 151–152. URL: https://doi.org/10.36074/ logos-12.08.2022.46

Ляпунова В. А., Жейнова С. С. Вплив соціального партнерства зі стейкхолдерами на якість професій- ної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти? Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. Т. 2. С. 122–127.

Нечітайло І., Борюшкіна О., Назаркін П. Стейкголдер-менеджмент як інструмент соціального партнерства у сфері вищої освіти. Науково-теоретичний альманах Грані, (2022). 25(2). С. 72–81. URL: https://doi.org/10.15421/172226

Соціальне партнерство в освіті: ключові маркери аналізу / Е. В. Астахова, Е. В. Батаєва, к. Г. Михайльова, І. С. Нечитайло ; Нар. укр. акад. Харьків : Вид-во НУА, 2019. 84 с.

Freeman E., Mcvea J. Astakeholderapproachtostrategic management. Electronic journal. 2001. № 1. p. 89–207.

Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984. 275 p.

Kochan A., Rubinstein A. Toward a stakeholder theory of the firm: The Saturn partnership. Organization Science. 2000. № 11. p. 367–386.

Porter M.E., Kramer M. R. Creating Shared Value. Harvard Business Review. 2011.