ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)
PDF

Ключові слова

патріотичне виховання, виховання патріотичних почуттів, патріотизм, розвиток дошкільної освіти, національні ідеї, дошкільне виховання. patriotic education, education of patriotic feelings, patriotism, development of preschool education, national ideas, preschool education.

Як цитувати

ЛУШПАЙ, Т. І. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 178-182. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.26

Анотація

У статті розглянуто проблему патріотичного виховання дітей дошкільного віку в період кінець ХІХ початок ХХ столітті; на основі аналізу словникових джерел висвітлено сутність поняття «патріотизм». Розглянуто основні педагогічні дослідження щодо виховання патріотизму у дітей дошкільного віку. Розглянуто зміст основних нормативно правових документів (Закон України «Про освіти», «Про дошкільну освіту», Радянська педагогічна доктрина, Національна доктрина розвитку освіти, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020–2025 роки, Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді) щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Визначено основні звання патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку серед яких: виховання любові до рідного міста, краю, землі, її природних багатств та краси на підставі їх емоційного оцінювання дітьми та відчуття особистісно-цінними; формування умінь та навичок етичної поведінки, що історично є характерними для українського народу на підставі сприйняття явищ добра, краси, справедливості; формування почуття поваги до культурних цінностей рідного народу та його традицій на підставі відчуття приналежності до цих цінностей; формування почуття власної гідності як представника свого народу; активізація в дитини намірів та бажання у майбутньому захищати рідну землю та її інтереси завдяки появі почуття гідності та відчуття себе належним до українського народу; толерантне ставлення до представників інших національностей. Визначено, що саме у зазначений період (кінець ХІХ початок ХХ століття) відбулось становлення та розвиток напряму патріотичного виховання дітей дошкільного віку, вагоме значення для процесу формування патріотизму в дітей особливе значення відігравав заклад дошкільної освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.26
PDF

Посилання

Закон України «Про дошкільну освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 49. С. 259

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39. С. 380.

Закон України «Про освіту». Київ: Ґенеза, 1996. 36 с.

Каплуновська О. М. Патріотичне та інтернаціональне виховання: особливості організації з дітьми дошкільного віку. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2011. URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ gurnal/pages/vip5.html. (дата звернення 30.12.2022)

Мала енциклопедія державознавства. НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Київ : Довіра: Генеза, 1996. 942 с.

Назаренко К. В. Патріотичне й інтернаціональне виховання дітей дошкільного віку. Київ: Радянська школа, 1979. 167 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Київ: Шкільний світ, 2001. 24 с.

Філософський енциклопедичний словник. Гол. ред. В.І.Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон; [под редакцией профессора И. Е. Андреевского]. Санкт-Петербург: типография Акционерного Общества Брокгауз-Ефрон. Т.23. 1898. 474 с.