ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
PDF

Ключові слова

культура, культура мовлення, методи, вправи, завдання. culture, speech culture, teaching methods, learning exercises and tasks.

Як цитувати

КУЗЬМІНА, І. В., & СТОЛЯРЧУК, О. М. (2023). ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 137-142. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.20

Анотація

У статті розкриваються такі поняття, як «культура», «мовлення» та взаємозв’язок між ними. Визначено фактори, які впливають на мовну культуру студентів, звернено увагу на методи формування мовленнєвої культури в умовах вищої школи. Акцент робиться на способах продукування усного мовлення, видах мовних і звукових вправ та комунікаційних завдань. У статті побіжно висвітлено окремі прикладні аспекти сучасної комунікативно зорієнтованої методики формування мовленнєвої культури студентів у процесі вивчення курсу української мови та фахових дисциплін. Особливу увагу було приділено розвитку у студентської молоді небайдужості до виражальних можливостей слова, престижу своєї мови у цілому і професійного мовлення зокрема. Досвід викладацької роботи засвідчує, що питання про культуру повсякденного мовлення здобувачів освіти, на жаль, продовжує набувати особливого драматизму з огляду на гібридні загрози національній безпеці у контексті окупаційної війни рф проти України. Значні зусилля потрібно спрямовувати на формування мовної свідомості сучасної молоді, бо «як основа духовності народу, мова є підмурком існування нації» (О. Пономарів). Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги до освіти, одна з яких полягає у навчанні людей, які можуть приймати ключові рішення та знаходити шляхи спілкування в нових середовищах. Мобільність, самостійність, креативність, здатність пристосовуватися до швидких змін – ці риси особистості стають вирішальними і їх формування потребує впровадження нових підходів у процес навчання. Сучасна педагогіка спрямована на створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку та самореалізації особистості, оскільки людина є найвищою цінністю суспільства. Від рівня освіти в країні залежить добробут людей і можливість інтелектуальної конкуренції на міжнародній арені. Для викладачів мови важливо, щоб молодь цікавилася літературою, прагнула більше дізнатися про рідну мову та формувала мовну культуру.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.20
PDF

Посилання

Берегова Г. Д. Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2002. 245 с.

Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2005. 180 с.

Концепція Нової Української школи. URL: https://imzo.gov.ua/ osvita/zagalno-serednya-osvita-2/novaukrajinska- shkola (дата звернення: 11.06.2021).

Котик Т. М. Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2015. 296 с.

Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. Вид. 3-тє, перероб. і доп. Київ : Знання, 2007. 495 с.

Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за наук. ред. М. С. Вашуленка. Київ : Літера ЛТД, 2010. 364 с.

Наумчук М. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови. Тернопіль : Астон, 2003. 132 с.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рідна мова / упоряд. авт. передмови та коментарів М. С. Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2010. 436 с.

Окуневич Т. Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2003. 225 с.

Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. Київ : Знання, 2008. 245 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям : вибрані твори в 5 т. Київ, 1977. Т. 3. 670 с.

Філософський словник / за ред. В. І Шинкарука. Вид. 2-ге, перероб. і доп.). Київ, 1986. 796 с.

Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання. Київ : Промінь, 2006. 256 с.