ПОЕТАПНЕ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІ-МЕТОДА
PDF

Ключові слова

студенти, фізика, математика, розв’язування задач, метод диференціювання та інтегрування, ДІ-метод. students, physics, mathematics, problem solving, differentiation and integration method, DI-method.

Як цитувати

ГАРЄЄВА, Ф. М., ЧУРСАНОВА, М. В., МАТВЄЄВА, Т. В., & ДРОЗДЕНКО, О. В. (2023). ПОЕТАПНЕ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІ-МЕТОДА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 108-116. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.16

Анотація

В роботі розглянуто питання організації навчання розв’язуванню задач з курсу загальної фізики в ЗВО України з використанням метода ДІ (диференціювання та інтегрування). З метою подолання основних складнощів у навчанні студентів розв’язуванню задач (низький рівень фізико- математичної підготовки, відсутність знань, умінь та навичок практичного застосування фізики) запропоновано підхід до методики проведення практичних занять з фізики, який базується на використанні методу ДІ. Оскільки задачі з фізики вимагають від студентів застосування апарату вищої математики, розроблена схема поетапного підвищення складності при формуванні поняття моменту інерції яка використовує відомі значення величини у простішому випадку для знаходження цієї величини у більш складному випадку. Схема встановлює алгоритми дій для наступних логічних послідовностей: матеріальна точка → стрижень → тонка пластина у формі прямокутника, трикутника; матеріальна точка → кільце → диск (вісь обертання співпадає з одним із діаметрів); кільце → диск → суцільний циліндр, конус або куля (вісь обертання перпендикулярна площині кільця чи диску і проходить через його центр); кільце → порожня сфера → суцільна куля (вісь обертання перпендикулярна площині кільця і проходить через його центр). Опанування студентами запропонованих алгоритмів сприяє не лише більш глибокому розвитку вмінь та навичок розв’язувати задачі, але й усвідомленню універсальності методу диференціювання та інтегрування та можливості його застосування для розв’язання нових задач більш складного рівня. Методичний підхід поетапного формування фізичного поняття з поступовим підвищенням складності забезпечує ефективність оволодіння ДІ-методом та розширює уявлення студентів про використання математики для розв’язку задач з фізики, сприяє розвитку комплексного мислення, несе елемент творчості та розвиває науково- фізичне мислення.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.16
PDF

Посилання

Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы: Учеб. пособ. для студентов ВУЗов. М.: Высш. шк., 1986. 256 с.

Герасимова К.В., Ткаченко Г.І. Практичні заняття з фізики із залученням демонстрацій у закладах вищої освіти. Фізико-математична освіта. Випуск 4(30). 2021. С. 29–33.

Іщенко Р.М., Горбунович І.В. Міжпредметні зв’язки фізики і математики під час викладання фізичних основ механіки студентам технічного університету. Фізико-математична освіта. Випуск 1(23). Частина 2. 2020. С. 39–44.

Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л. Аналіз рівня підготовки з фізики студентів технічних спеціальностей за результатами вхідного контролю. Фізико-математична освіта. Випуск 1(19). 2019. С. 75–79.

Matvieieva, T.V. Solving problems in electrostatics: textbook for foreign students of higher educational institutions / Matvieieva T.V., Chursanova M.V., Gareeva F.M. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. 153 p.

Sadovyі М.І., Riezina О.В., and Tryfonova О.М. The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities. ITLT. Vol. 80, No. 6. 2020. Pp. 188–206.