ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

поліфункціональний вплив, гра на фортепіано, музичні заняття, українська пісенна культура, учитель музичного мистецтва, естетичне виховання, фахова компетентність. multifunctional influence, playing the piano, music lessons, Ukrainian song culture, music teacher, aesthetic education, professional competence.

Як цитувати

ЗИСКО, В. В., КРУГЛЯЧЕНКО, А. Ю., & БОГДАН, З. П. (2023). ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 122-129. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.18

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано найбільш значущі пріоритети навчання гри на фортепіано майбутнього вчителя музичного мистецтва. Акцентовано на важливості фортепіанної гри у професійній підготовці майбутнього музиканта. Актуальність теми дослідження зумовлена жорсткими вимогами суспільства до підготовки висококваліфікованого вчителя нової української школи. Методологічні засади обраного аспекту вивчення ґрунтуються на психолого-педагогічних основах та принципах фахової підготовки спеціаліста, оскільки сучасна освіта трансформується зі знаннєво-орієнтованої на практико-орієнтовану. Суттєвим методологічним підґрунтям дослідження є опора на обґрунтовані в науці діяльнісний, особистісно орієнтований та компетентнісний підходи у підготовці фахівця освіти. Новизна дослідження полягає в тому, що розкрито поліфункціональність впливу навчання гри на фортепіано у професійній підготовці майбутнього вчителя. Акцентовано на взаємозв’язку психолого-педагогічного та спеціально-музичного аспектів професійної підготовки майбутнього фахівця та ролі навчання гри на фортепіано у цьому процесі. На основі аналізу наукового фонду та досвіду роботи з означеної проблеми виокремлено ключові параметри змін у навчанні гри на фортепіано у зв’язку з еволюцією технічних можливостей, виконавських вимог, інтерпретації музики. З’ясовано, що навчання гри на фортепіано майбутнього вчителя музичного мистецтва орієнтоване не лише на вдосконалення виконавської майстерності, а й на виховання особистості, на формування музично-естетичної компетентності. В цілому акцентується на потенційних можливостях навчання гри на фортепіано в естетичному вихованні. Безперечно, викладач фортепіанно повинен успішно реалізовувати як дидактичну, так і виховну функцію, оскільки навчання гри на фортепіано має поліфункціональний вплив у фаховій підготовці майбутнього вчителя. У статті зроблено виважені висновки про значущість гри на фортепіано у професійній підготовці вчителя музичного мистецтва та естетичному вихованні. Окреслено перспективи подальших досліджень.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.18
PDF

Посилання

Барановська С. Структура музичної самоосвіти майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Кам’янець-Подільський національний університет. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 205–207.

Павленко О. Зміст і структура музично-естетичних орієнтацій. Проблеми педагогічних технологій. Вип. 1. Луцьк, 2002. С. 77–82. 3. Попович А. Педагогічні особливості формування естетичної культури молодших школярів. Збірник наукових праць. Серія «Педагогіка».Кам’янець-Подільський національний університет. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 233–236.

Ростовський О. Я. Професійна підготовка майбутніх учителів музики: проблеми і перспективи. Наукові записки.Серія «Педагогіка». № 2. Тернопільський державний педагогічний університет. Тернопіль, 2001. С. 15–22.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. Т. 3. Народження громадянина. Київ : Радянська школа, 1977. С. 203–508.