ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
PDF

Ключові слова

проблемно-орієнтованого навчання, проблемні завдання, усне мовлення, методичні дії, майбутні вчителі іноземних мов. problem-oriented learning, problem-based tasks, oral speech, methodical actions, future teachers of foreign languages.

Як цитувати

БОДНАР, С. В., & ГЛУШКО, Т. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 100-107. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.15

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей проблемно-орієнтованого навчання іншомовного усного мовлення майбутніх учителів іноземних мов. Дослідницьку увагу сфокусовано на аналізі поняття «проблемно-орієнтоване навчання» і специфікації феномена «проблемно-орієнтоване навчання іншомовного усного мовлення майбутніх учителів іноземних мов», яке визначається як вид навчання, що пов’язаний з: пізнавальною активністю й самостійністю студентів щодо тлумачення, дослідження й аналізу лінгвістичних явищ; сприйманням й здійсненням комунікативних дій монологічного й діалогічного характеру з орієнтацією на когнітивний розвиток студентів; формуванням в свідомості студента мовної й концептуальної картин світу крізь призму іншомовної культури; розвитком творчих здібностей та інтелектуально-креативних якостей студентів. В роботі визначено види проблемних завдань для навчання іншомовного усного мовлення майбутніх учителів іноземних мов, а саме: проблемно-орієнтовані завдання, що спрямовані на: формування лінгвокомунікативного мінімуму студентів в межах англомовного дидактичного дискурсу; розвиток когнітивних здібностей студентів; розвиток умінь аргументації студентів; розвиток творчих здібностей та інтелектуально-креативних якостей студентів та їх мовного чуття; формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів. Встановлено алгоритм методичних дій щодо навчання іншомовного усного мовлення майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням проблемних завдань, який передбачає: формування в студентів лінгвокомунікативного мінімуму педагогічної спрямованості (в межах дидактичного дискурсу); формування навичок і вмінь сприйняття й здійснення комунікативних дій монологічного і діалогічного характеру з орієнтацією на когнітивний розвиток студентів; формування мовленнєвих і когнітивних вмінь педагогічної спрямованості. Таким чином, використання проблемних завдань у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов відкриває нові можливості для інтенсифікації практичної мовної підготовки фахівців і допомагає формувати здатність вирішувати проблеми, які виникають на рівні професійного спілкування, що є суттєвим для інтеграції українських фахівців в європейське науково-педагогічне суспільство.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.15
PDF

Посилання

Березнева І. М. Засоби організації проблемно-орієнтованого навчання на заняттях англійської мови у вищих військових навчальних закладах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72, том 1. 2019. С. 62–66.

Боднар С. В. Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей. Наука і освіта. 2014. №10/CXXVII. С. 34–38.

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. Київ : Знання. 2005. 399 с.

Лернер И. Я. Главная функция проблемного обучения. Вестник высшей школы. 1976. № 7. C. 16–21.

Матюшкин A. M. Классификация проблемных ситуаций. Вопросы психологии. 1970. № 5. С. 23–35.

Махмутов М. И., Матюшкин A. M. Психолого-педагогические основы и пути развития. Вестник высшей школы. 1977. № 2. C. 17–24.

Проєкт закону про особливий статус англійської мови в Україні від 12.08.22. Режим доступу: https://www. ukrinform.ua/rubric-polytics/3549003-urad-rozroblae-zakonoproekt-sodo-statusu-anglijskoi-movi-v-ukraini.html

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. Київ: МОН. 2020. 71 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Академія, 2001. 528 с.

Larsson J. Problem-Based Learning: A possible approach to language education? Polonia Institute Jagiellonian University. March, 2001. 10 p.

Mohamad T. B. Problem based learning (PBL) in teacher education: A review of the effect of PBL on the pre-service teachers’ knowledge and skills. European Journal of Educational Sciences. March 2014. Vol.1. No.1. Р. 76–87.

Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa : Wydawnictwo “Żak”, 1995. 423 p.

White, H. B. (1996). Dan tries Problem-Based Learning: A case study. In L. Richlin (Ed.). To Improve the Academy: journal of educational development. Vol. 15 (1). Р. 75–91.