ЦИФРОВІ НАРАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

освітньо-просвітницька робота, цифрові наративи, наративний підхід, світоглядна компонента, професійна підготовка педагога. educational formal and non-formal work, digital narratives, narrative approach, worldview component, teacher’s professional training.

Як цитувати

БОЙЧУК, М. Ф., БАХОМЕНТ, С. П., БОРЕМЧУК, Л. І., & ГЕРАСИМЧУК, Г. А. (2023). ЦИФРОВІ НАРАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 195-202. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.29

Анотація

У статті представлено аналітичний погляд на потенціал цифрових наративів як інструментів залучення здобувачів вищої освіти до освітньо-просвітницької діяльності. Визначено, що освітньо-просвітницька діяльність трактується як соціально спрямована освітня діяльність закладу освіти, що наскрізно поєднує культурний розвиток здобувачів освіти, заснований на цінностях рівності, патріотизму, поваги, толерантності, різноманітності, та формування національної ідентичності. На основі комплексного аналізу розкрито сутність, зміст та дидактичні характеристики цифрових наративів. Зазначено, що наративний дискурс відіграє важливу роль у розвитку просвітницької компетентності майбутніх педагогів. У статті коротко схарактеризовано прикладні аспекти використання цифрових наративів як механізмів залучення студентської молоді до освітньо-просвітницьких мікропроектів та заходів (на прикладі Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради). Джерельною базою для аналізу стали цифрові тексти, презентації, розповіді, розміщені у блогах (сторінках у соціальних мережах) здобувачів освіти як рефлексії щодо участі у просвітницьких заходах. Відзначено, що інтегративним результатом залучення студентської молоді до освітньо-просвітницької роботи повинна стати сформованість цілісного професійного світогляду, заснованого на цінностях рівності, патріотизму, поваги, толерантності, різноманітності. Педагог Нової української школи – не лише компетентний фахівець, а насамперед творча і духовно зріла особистість, вільна і соціально активна. Модернізація професійної підготовки нового покоління педагогів, здатних гнучко реагувати на виклики воєнного та повоєнного суспільства, повинна опиратися передусім на просвітницьку місію вчительства у формуванні національної ідентичності свідомих членів громадянського суспільства. Зміцнення просвітницької компоненти у змісті та технологіях педагогічної освіти повинно стати ціннісним запобіжником та протидією намаганням російської федерації знищити українську державність та національну ідентичність, знецінити нашу культуру.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.29
PDF

Посилання

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text (дата звернення: 21.11.2022).

Кравченко О. О. Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту України у структурі суспільно-історичних змін (1917–1932 рр.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2017. 44 с.

Лелюх С. Р. Освітньо-просвітницька діяльність православних священників: до проблеми термінології. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. С. 55–57.

Лещенко М. Методи біографічних досліджень в дискурсі освітніх наративних практик. Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2012. № 2. С. 62–65.

Павленко В. В. Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2010. 299 с.

Проект плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Освіта і наука». Липень 2022. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Розвадовська Т. Просвітницька робота соціального педагога як важлива фахова складова. Наукові записки УКУ. 2017. Ч. 9: Педагогіка. Психологія, Вип. 2. C. 161–168.

Семеног О. Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2017. Вип. 5(2). С. 207–220. Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/prptma_2017_5(2)__23

Сінькевич О. Б. Наративна персональна ідентичність у добу масової культури. Вісник Дніпропетровського університету. 2014, Т. 22, Вип. 24 (2). С. 124–130.

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ 2008, с. 292.

Тимчук Л. І. Методика створення біографічних цифрових наративів в контексті педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5. С. 389–405.

Тимчук Л. І. Соціально-педагогічні проблеми формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в сучасному медіа просторі. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Kиїв, 2014. Вип. 82. С. 172–177.

Digital Storytelling Across the Curriculum http://storykeepers.wikispaces.com/file/view/Digital_Storytelling_ Part2.pdf/295015942/Digital_Storytelling_Part2.pdf.