ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ
PDF (English)

Ключові слова

іншомовна комунікативна компетентність, юрист, вербальна комунікація, невербальна комунікація, культура, юридичний блог. foreign language communicative competence, legal professional, verbal communication, nonverbal communication, culture, law blogging.

Як цитувати

TURCHYN, I. M., HORODETSKA, N. H., DOBROVOLSKA, S. R., & HAVRYSHKIV, N. B. (2023). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 50-55. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.8

Анотація

У статті розглянуто формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення англійської мови. Метою нашого дослідження є визначення поняття «іншомовної комунікативної компетентності» та окреслити шляхи її розвитку у майбутніх представників юридичної професії. Результати свідчать про те, що використання відео на юридичну тематику (телешоу, фільми та інші) сприяє засвоєнню нового матеріалу. Відео та аудіозаписи можна використовувати, щоб продемонструвати, як носії мови взаємодіють з іншими у відповідних галузях, беручи до уваги контекст. Інструкції педагогів щодо усного спілкування з людьми з інших країн можуть покращити проведення майбутніх переговорів, зустрічей і дебатів. Можна припустити, що знання різних країн, культури, інших особливостей є корисними для комунікація. Імітаційні судові процеси можна проводити під час уроків англійської мови, щоб заохотити учнів. У формуванні іншомовної комунікативної компетентності продуктивними є діалоги чи монологи на професійні теми. Професійна компетентність майбутніх юристів фундаментально базується на їх здатності впоратися з відповідністю між вербальним і невербальним компонентами комунікації. Учасникам освітнього процесу необхідно звернути увагу на те, що вони спілкуються один з одним за допомогою жестів, міміки, мови тіла. У статті обговорюється культура мовлення юристів, яка є важливою особистісною характеристикою. Ведення юридичних блогів – поширена діяльність і зручний спосіб пошуку інформації з правових питань. Інноваційні способи вибору комунікативних завдань можуть покращити процес навчання.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.8
PDF (English)

Посилання

Бегека Д. А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 259 с.

Бондаренко В. Роль та значення іншомовної комунікації для фахівця у галузі права. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 20–26.

Савка І.В., Яремко Т.І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців у галузі права. Інноваційна педагогіка. 2020. №20. Т. 3. С. 101–104. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2019.21.3-21

Смолікевич Н., Турчин І. Мультикультуралізм у сучасному освітньому просторі. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 146–152.

Стандарт вищої освіти. Спеціальність «Право». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/ zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf

Турчин І.М. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Національний університет «Львівська Політехніка». Львів, 2018. 308 с. URL: https://lpnu.ua/index.php/spetsrady/ k-3505224/turchyn-iryna-mykhailivna

Тимкова В.А. Удосконалення мовленнєвої культури юриста на етапі його професійного становлення. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 2021. Вип. 67. С. 510–513.

Bujalkova, Maria & Zrnikova, Petra. (2016). Nonverbal Communication for the Enhancement of Foreign Language Professional Competency in Medical Students: A Study. Athens Journal of Philology. Vol. 3. P. 175–188. DOI: 10.30958/ ajp.3.3.3

Hartley, G., & Karinch, M. (2010). The body language handbook: how to read everyone’s hidden thoughts and intentions. Franklin Lakes, NJ, Career Press. 207 p.

LexisNexis. URL: https://www.lexisnexis.co.uk/

Sandal, J-U., Detsiuk, T., & Kholiavko, N. (2020). Developing foreign language communicative competence of engineering students within university extracurricular activities. Advanced education. Vol. 14, P. 19–28. https://doi.org/10.20535/2410-8286.192411

Soroka N., Shchokina T. Ways to Form Foreign Language Communicative Competence of Future Lawyers. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2021. №2 (188). С. 86–89. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.226245

The Law of Ukraine «On Education». Part I. Article 1. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/law-education

Volodarska M. The Role of Educational Video in the Development of Future Lawyers’ English Professional Communicative Competence. Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy. Vol. 13 (2). 2022. P. 12–25.