ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН З АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ
PDF

Ключові слова

бакалаври сестринської справи, фахова компетентність, медичні коледжі, педагогічні умови, професійна підготовка. bachelors of nursing, professional competence, medical colleges, pedagogical conditions, professional training.

Як цитувати

ФИЛИПЮК, Д. О. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН З АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 63-70. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.10

Анотація

Актуальність дослідження підкреслюється необхідністю підвищення якості медичної освіти шляхом ефективної організації навчального процесу, впровадженням передових наукових розробок у практику викладання. Аргументовано, що професійна діяльність майбутніх медсестер має певні особливості та передбачає створення умов для формування готовності до компетентного виконання функціональних обов’язків у різних напрямах, зокрема у відділенні акушерства і гінекології. Визначення й обґрунтування спрямованості педагогічних умов формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення дисциплін з акушерства і гінекології визначено як актуальну проблему в організації освітнього процесу в медичних коледжах. Узагальнено спрямованість педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в різних контекстах з метою формування: дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності; професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін; професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи; основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки та ін. Для дослідження формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення дисциплін з акушерства і гінекології у медичних коледжах обрано такі педагогічні умови: інтегрування тренінгових вправ професійно-мотиваційного і професійно-ціннісного змісту в методику викладання дисциплін з акушерства та гінекології; розширення змістовного потенціалу дисциплін з акушерства і гінекології з метою інтенсифікації професійної підготовки майбутніх бакалаврів сестринської справи; забезпечення розвитку фахових умінь, навичок і досвіду студентів медичних коледжів у процесі вирішення міждисциплінарних ситуативних завдань професійного спрямування з дисциплін з акушерства та гінекології; організація самостійної роботи студентів шляхом використання методу проєктів у професійній підготовці.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.10
PDF

Посилання

Бабенко, Т. П. (2015). Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності. (Дис. ... канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.09). Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кривий Ріг, 280 с.

Борисюк, Л. О. (2016). Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін. (Автореф. дис. … канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04). Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 20.

Бойчук, А. В., Шадріна, В. С., & Хлібовська, О. І. (2021). Особливості навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Медична освіта, № 3, 17–22.

Васкул Н. В., & Мізюк Р. М. (2021). Інноваційні методи навчання під час професійної підготовки студентів-медиків. Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. Участю, присвяченої 30-річчю Незалежності України (м. Яремче, 24 вересня 2021 р.) (с. 7). Яремче.

Варава, О. Б. (2019). Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці. (Дис. … канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04). Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 254.

Закусилова, Т. О. (2018). Формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки. (Автореф. дис. … канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04). Класичний приватний університет. Запоріжжя, 20.

Кудрявцева, Т. О. (2011). Ділова бліцгра як засіб підготовки майбутніх медичних сестер до вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», 36. 62–68.

Лісна-Міськів, Н. Є. (2021). Праксеологічні засади підготовки майбутніх медичних сестер до професійної діяльності. (Дис. … док. філос. : 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). Хмельницький-Львів, 369.

Мартинюк, В. М., Маланчук, Л. М., Маланчин, І. М., & Лимар, Л. Є. (2021). Впровадження освітніх інтерактивних технологій у навчальний процес на кафедрі акушерства і гінекології. Медична освіта, № 3, 49–52.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. (1993). / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий [та ін.]. К. : ІСДО, 336.

Сірак, І. П. (2017). Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації. (Дис. … канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04). Вінниця, 296.