ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
PDF

Ключові слова

Луцький педагогічний коледж, педагогічне краєзнавство, підготовка вчителів, історія педаго- гічного закладу освіти, локальний підхід, ретроспективний аналіз. Lutsk Pedagogical College, pedagogical local history, teacher training, history of pedagogical educational institution, local approach, retrospective analysis.

Як цитувати

ГАЛАН, О. М., & ГОЛЯ, Г. М. (2023). ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 165-171. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.24

Анотація

У статті представлено системний погляд на педагогічне краєзнавство, що поєднує в собі функції застосування місцевого педагогічного матеріалу, найкращих здобутків педагогіки у конкретному регіоні, розв’язання актуальних завдань для підростаючого покоління. Визначено, що освітнє краєзнавство є водночас і джерелом і засобом формування і розвитку педагогічної культури майбутніх вчителів. Актуальність дослідження визначається необхідністю переосмислення освітньої парадигми та генерації нових ідей щодо модернізації освітнього процесу. На основі науково-проблемного підходу здійснено ретроспективний аналіз історії закладу освіти Луцький педагогічний коледж як джерела педагогічного краєзнавства, розкрито сутність та зміст понять «педагогічне краєзнавство». Подано теоретичний аналіз вітчизняної і зарубіжної науково-методичної літератури. На основі комплексного аналізу розкрито педагогічні принципи та умови, дотримання яких виділяє педагогічне краєзнавство з-поміж інших навчальних дисциплін, як таке, що володіє чи не найбільшими виховними й пізнавальними потенціями. Визначено, що з початком ХХІ століття в українській педагогічній науці все частіше утверджується регіональний підхід, оскільки у кожному з її куточків заново відкриваються нові віхи історії освіти. З’ясовано роль Луцького педагогічного коледжу в історії розвитку повоєнної освіти Волині. Відзначено, що історія Луцького педагогічного коледжу як джерело вивчення педагогічного краєзнавства є феноменом історико-педагогічних знань, особливостей розвитку освіти, наук, традицій Волинського краю, педагогічної думки, закономірностей у навчанні та вихованні молодого покоління з використанням педагогічного матеріалу, передового педагогічного досвіду вчительських та адміністративно-керівних кадрів. Окреслено перспективи подальшого дослідження теми історії Луцького педагогічного коледжу як джерела педагогічного краєзнавства.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.24
PDF

Посилання

Войтович В. Ф., Ворон Н. Б., Філюк Н. В. Історія луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2009. 60 с.

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. Сьогодення. URL: https://cutt.ly/sNIEKS6 (дата зверення: 22.10.2022).

Матеріали архіву Луцького педагогічного коледжу.

Матіяш В. В. Педагогічне краєзнавство в підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманітаризації навчання: автореферат дис. канд. пд. наук: 13.00.04. Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 1999. 19 с.

Матіяш В. В. Педагогічне краєзнавство: сутність, принципи, джерела. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2003. №5. С. 111–120.

Москаленко О. М. Педагогічне краєзнавство на Полтавщині: теоретичні основи поняття. URL: https://cutt.ly/MNIEQRn (дата звернення: 25.10.2022).

Побірченко Н. С. Педагогічне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект. Педагогічна і психологічна наука в Україні. Збірка наукових праць у 5-ти томах. Т.1. 2003. С. 79–87

Полєхіна В. М. Педагогічне краєзнавство як сучасна інноваційна тенденція в підготовці фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. Херсон: Видавництво ХДУ. 2008. С. 288–291.

Семеновська Л. А. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності засобами педагогічного краєзнавства. Дидаскал. 2006. № 4. С. 49–52.