ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

заклад вищої освіти, педагог-хореограф, педагогічна діяльність, професійна компетентність, студентська молодь, хореографічна освіта. higher education institution, teacher-choreographer, pedagogical activity, professional competence, student youth, choreographic education.

Як цитувати

СТЕПАНЮК, І. В. (2023). ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 45-49. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.7

Анотація

У статті досліджується питання змісту професійної компетентності викладача хореографічних дисциплін у закладах вищої освіти, а також значення досліджуваного утворення у процесі здійснення педагогічної діяльності педагога-хореографа. Автором розглядаються знання та вміння викладача хореографічних дисциплін як складові компоненти його професійної компетентності. Окреслюється питання самоактуалізації педагога як запоруки успішного процесу його професійного розвитку. У статті автор розмежовує такі поняття, як: компетенція, компетентність, професійна компетентність, професійна компетентність, професійна компетентність викладача хореографічних дисциплін. Автор дає таке визначення професійній компетентності викладача хореографічних дисциплін: це – специфічний педагогічний феномен, який визначається особливостями мистецько-педагогічної діяльності, своєрідністю її завдань, перевагою художньо-творчих форм практичної роботи та специфічними методами мистецької освіти. Педагог-хореограф повинен поєднувати у собі такі складові, як: педагог-постановник та балетмейстер-репетитор, уміло підтримувати зусилля здобувачів освіти та стимулювати їх ініціативу. Таким чином, професійна компетентність у процесі хореографічної діяльності педагога повинна базуватися на таких положеннях: – здійснення художньо-естетичного виховання студентської молоді на гуманістичних засадах; – формування найважливіших складових естетичного розвитку, що виступають необхідною умовою виховання їх естетичної культури; – використання методів стимулювання імпровізаційної активності та її творчих проявів; формування ціннісного ставлення до мистецтва хореографії, основу якого визначають ціннісні орієнтири, смаки та ідеали; – розвиток повноцінної, психічно та фізично вільної особистості студента; – розвиток художньо-творчих здібностей, а саме: естетичного смаку, уяви, мислення, виховання інтересу до хореографічної діяльності, культури поведінки, позитивного ставлення один до одного тощо.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.7
PDF

Посилання

Гончаренко С. В. Український педагогічний словник. Київ, «Либідь», 1997. 376 с.

Груць Г. Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 року Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та у досконалення. Тернопіль, 2020. С. 7.

Крacoвcькa O. O. Фoрмувaння професійної компетентності майбутнього вчитeля початкової шкoли в гaлузi мистецької ocвiти. Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi основи гуманізації нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу в школі тa ВНЗ: збiрник наукових прaць. Рiвнe: РВЦ МEГУ iмeнi академіка Cтeпaнa Дeм’янчукa. 2016. № 1 (15). C. 39–49.

Хоружа Л., Братко М., Котенко О., Мельниченко О., Прошкін В. Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика. Київський ун-т імені Бориса Грінченка Київ, 2018. 92 с.

Schwertel. Uta. How the DEVELOP system supports your career develop ment|/ URL: http://develop-project.ua/ news/how-develop-supports-career-development