ПОШУК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

розвиток емоційного інтелекту, фахівець із соціальної роботи, професійна підготовка, вища освіта. development of emotional intelligence, social work specialist, professional training.

Як цитувати

ПЕРХАЙЛО, Н. А. (2023). ПОШУК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 143-148. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.21

Анотація

З огляду на необхідність змістово-технологічного оновлення системи соціальної роботи, яка має відповідати викликам часу, запитам соціуму, виникає потреба в пошуку шляхів її оптимізаці. Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення професійної підготовки фахівців із соціальної роботи шляхом спеціального розвитку емоційного інтелекту здобувачів вищої освіти. У публікації представлені сучасні погляди на феномен емоційного інтелекту як особистісну характеристику, що потребує спеціального послідовного формування. Авторка розкриває сутність названої категорії в контексті професійних умов діяльності майбутніх фахівців із соціальної роботи: з огляду на складність, стресогенність, емоційну й комунікативну напруженість соціальної сфери, необхідність своєчасного попередження професійних деструкцій та вигорання працівників. Обґрунтовано необхідність вироблення у здобувачів асертивності, емоційної та стресостійкості, емоційної зрілості на засадах інтеграції соціального, емоційного та академічного складників їхньої професійної підготовки у ЗВО. У статті висвітлені об’єктивні передумови емоційного розвитку студентів як осіб, сензитивних до емоційних змін. Формування в майбутніх фахівців із соціальної роботи адаптаційного потенціалу шляхом створення професійно орієнтованих, контекстних навчальних ситуацій, які б зумовили значні особистісні трансформації, активізували їхні механізми емоційного захисту. Розкрито роль закордонного досвіду впровадження спеціальних соціально-емоційних програм, методик (стратегій) розвитку емоційного інтелекту молоді, програми соціально- емоційного та етичного навчання, формування відповідного набору соціально-емоційних компетенцій у цілеспрямованому вдосконаленні емоційного інтелекту майбутніх фахівців із соціальної роботи.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.21
PDF

Посилання

Андреева И. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополоцк : ПГУ, 2011. 388 с.

Баган Мирослава, Навальна Марина, Істоміна Алла Індивідуальні вербальні коди спонтанної емоційної психорегуляції сучасної української молоді. Psycholinguistics. Психолінгвістика. зб. наук. праць. Переяслав: ФОП Домбровська Я.М. 2022. Вип. 31(2). 162 с. С. 6–33.

Бохонкова Ю. О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. психол. наук. К., 2005. 19 с.

Бреус Ю. Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти : Навчальний посібник. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 36 с.

Ґоулман Д. Емоційний інтелект : Книжка, яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним. Х. : Vivat, 2021. 512 с.

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556–18

Кузнецов М. А. Эмоциональная память в мнемической системе личности : дис. … докт. психол. наук. Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. Х., 2008. 490с.

Психологія емпатії : [Монографія] / Журавльова Л. П. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 328 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» : для першого (бакалаврського) рівня. [Електронний ресурс]. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231- Sotsial.robota-bakalavr-VO.18.01.pdf

Conway M. A. (1990) Conceptual representation of emotions: The role of autobiographical memories // K. J. Gilhooly, M. T. G. Keene, R. H.Logie, & G. Erdos (Eds.), Lines of thinking: Reflections on the psychology of thought. Vol. 2. Chichester : Wiley. S. 89–124.