ТУРИСТИЧНИЙ ВОДНИЙ ПОХІД У СИСТЕМІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
PDF

Ключові слова

Підготовка бакалаврів з фізичної культури і спорту, методика туристсько-краєзнавчої роботи, нова українська школа, туризм, водний туризм, водний похід, ступеневий похід preparation of bachelors in physical culture and sports, methods of tourism and local lore work, a new Ukrainian school, tourism, water tourism, a water tour, a step-by-step hike

Як цитувати

ДИШКО, О. Л., КОВАЛЬЧУК, В. В., ПАЛЮХ, М. М., & ЧИЖ, А. Г. (2021). ТУРИСТИЧНИЙ ВОДНИЙ ПОХІД У СИСТЕМІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 33-43. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.4

Анотація

У статті ставиться проблема практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту в межах вивчення курсу навчальної дисципліни «Методика туристсько-краєзнавчої роботи НУШ». Основна увага приділена органі- зації водного походу як складової водного туризму. Наголошується на взаємозв’язку освіти, ринкової кон’юнктури та сучасних трендів, а також актуальності туризму як виду дозвілля, спорту, бізнесу та стилю життя. Докладно аналізуються різні аспекти досліджень вітчизняними науковцями формування в майбутніх вчителів фізичної куль- тури фахових компетентностей з туризму, а також їхні рекомендації щодо необхідних змін у навчальних про- грамах, їхні погляди на місце туризму в навчально-виховній роботі. Окрема увага приділена аналізу значення дисципліни «Методика туристсько-краєзнавчої роботи в НУШ», насамперед – практичних занять. Акцентується увага на практичній підготовці студентів до проведення туристичних, зокрема водних походів, розвиткові від- повідних загальних і спеціальних знань, умінь та навичок. Звертається увага на конкретні компетентності, які формуються у процесі практичних занять, присвячених підготовці до водних походів. Наведені результати анке- тування студентів щодо їхнього ставлення до участі в туристичних походах, необхідності аудиторної підготовки (спеціальних дисциплін) до проведення походів, мотивів, які спонукають займатися водним туризмом та необ- хідності особистої підготовки до проведення водних походів. Описуються особливості спортивного характеру, необхідні для підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту до водних походів. Оскільки водний туризм – це сезонний вид спорту, підкреслюється необхідність фізичної підготовки в міжсезонний період. Описується та ана- лізується водний похід ІІІ ступеня складності, здійснений викладачами та студентами спеціальності фізична куль- тура і спорт за сприяння Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і кра- єзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради. У підсумку наголошується на необхідності системного характеру проведення походів, аби майбутні вчителі могли отримати кваліфікацію «учасник походу».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.4
PDF

Посилання

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Водний туризм – перспективний напрямок туризму в Придністер’ї. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/329237159_Water_tourism_as_perspective_variety_of_tourism_in_Dnister_region_Vodnij_turizm_ak_perspektivnij_napramok_turizmu_Pridnistera (дата звернення: 18.01.2021).

Войнар Ю., Новарецький Д., Глазирін І. Розвиток та сучасні тенденції системи підготовки фахівців з фізичної культури в умовах євроінтеграції : монографія. Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. 184 с.

Данилевич М.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності туризму : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2018. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/ dicer/D_26.053.01/dis_Danylevych.pdf (дата звернення: 03.12.2020).

Конох А.А. Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання у сфері екологічного туризму : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2020. URL: file:///C:/Users/acer/Downloads/Konokh_dys%20(2).pdf (дата звернення: 10.03.2021).

Конох А.П., Маковецька Н.В., Конох А.А. Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів туристської галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції. Молодий вчений. 2019. № 4.1 (68.1). С. 115–119.

Мудрян В.Л. Аналіз організаційно-педагогічних засад професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2009. № 1. С. 198–201.

Мулик К.В., Носко М.О. Диференційований підхід до 204 підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2015. Вип. 129 (2). С. 217–222.

Нічік О.В., Корнієнко В.В. Особливості організації рекреаційного каякінгу. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності. Харків, 2018. URL: http://journals.uran.ua/index.php/wissn055/article/view/148159 (дата звернення: 16.02.2021).

Скрипченко І.Т. Аналіз змістового наповнення програм закладів вищої освіти, які готують майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2018. Вип. 152(1). С. 119-123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_152%281%29__28 (дата звернення: 25.02.2021).

Смирнов Н.К. Руководство по здоровьезберегающей педагогике. Технология здоровьесберегающего образования. Москва : АРКТИЛ, 2008. 288 с.

Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луцьк, 2017. URL: http://www.rshu. edu.ua/images/afto/d_003.pdf (дата звернення: 26.02.2021).

Burcin Hatipoglu, Bengi Ertuna, Vinod Sasidharan (2014). A Referential Methodology for Education on Sustainable Tourism Development. Sustainability 6:8, pages 5029-5048. (Last accessed: 13.11.2020).

Danylevych, M., Zakharina, I., Hrybovska, I., Romanchuk, O., Hutsulyak, V. (2020). Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstr eam/34606048/24830/1/_2020_Art%2044.pdf (Last accessed: 02.12.2020).

Denysova, L., Shynkaruk, O., Usychenko, V. (2018). Cloud technologies in distance learning of specialists in physical culture and sports. Journal of Physical Education and Sport. URL: https://www.efsupit.ro /images/stories/1aprilie2018/art%2066.pdf (Last accessed: 02.11.2020).

Karen Irene Thal, Stacey L. Smith & Babu George (2021). Wellness tourism competences for curriculum development: a Delphi study. Journal of Teaching in Travel & Tourism. DOI: 10.1080/15313220.2021.1874596. (Last accessed: 01.03.2021).

Prystupa, Y., Kryshtanovych, S., Danylevych, M., Lapychak, I., Kryshtanovych, M., Sikorskyi, P., Podolyak, Z., Basarab, V. (2020). Cloud technologies in distance learning of specialists in physical culture and sports. Journal of Physical Education and Sport. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/2020_Art%2064.pdf (Last accessed: 26.12.2020).