КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ»: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

якість освіти, професійна підготовка, доктор філософії, науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації, контент-аналіз, поняттєво-термінологічний апарат quality of education, professional training, doctor of philosophy, scientific and pedagogical staff of the highest qualification, content analysis, conceptual and terminological apparatus

Як цитувати

БОЙЧУК, П. М., & ФАСТ, О. Л. (2022). КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ»: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 192-200. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.33

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного науково-педагогічного дискурсу здійснено контент-аналіз поняття «управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації». Актуальність порушеної проблеми зумовлена необхідністю оновлення змісту вищої освіти відповідно до найновіших національних та світових здобутків, забезпечення якості підготовки докторів філософії, перетворення аспірантури на ключову форму виховання наукової еліти, кадрів вищої наукової кваліфікації. Мета дослідження передбачала аналіз міждисциплінарного наукового дискурсу та систематизацію понятійного апарату проблеми управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – майбутніх докторів філософії. З урахуванням принципів формування пoняттєвo-термінoлoгічнoгo апарату (історизму, системності, інтегративності, повноти та цілісності, контекстності, автономності, надпредметної спрямованості, узгодженості) класифіковано базові та похідні поняття дослідження. У ході дослідження було враховано, що контент-аналіз як дослідницький інструментарій застосовують для поглиблення розуміння понять, уточнення змісту вживаних термінів. З’ясовано, що у педагогічному науковому дискурсі потрактування поняття «якість» вибудовується через конкретизацію його властивостей у низці видових понять, а саме: якість освіти, якість навчання, якість підготовки, якість освітніх послуг, якість освітньої діяльності. Проведений аналіз сутнісних категорійних ознак базових понять дослідження дає підстави для таких висновків: управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації набуває ефективності, якщо здійснюється відповідно до принципів і функцій управління нелінійними системами на основі маркетингових досліджень ринків праці та освітніх послуг, кваліфікаційного виміру розвитку особистості, педагогічного моніторингу на всіх етапах ступеневої підготовки у закладі вищої освіти та кваліфікаційно-компетентнісному підході до відбору вступників до аспірантури/докторської школи; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в умовах ступеневої організації вищої освіти набуває ефективності, якщо оцінюється і вимірюється за критеріями: «якість підготовки (як процесу)», «якість підготовки (як результату)», «управління якістю підготовки».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.33
PDF

Посилання

Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи : колективна монографія / за заг. ред. Г.В. Єльникової. Чернівці : Технодрук, 2009. 572 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Вікторов В.Г. Проблеми управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз). 2006. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M 52/Viktorov.htm.

Дмитриченко М.Ф., Язвінська О.М. Концептуальні засади управління якістю вищої освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки у вищих навчальних закладах України. Вісник НТУ. Київ : НТУ. 2012. Вип. 26. С. 24–30.

Дубасенюк О.А. Метод контент-аналізу у системі психолого-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник / за ред. Д.В. Чернілевського. Вінниця : АМСКП, 2010. С. 200–221.

Жебровський Б.М. Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, Київ, 2003. 24 с.

Иродов М.И., Разумов С.И. Создание системы управления качеством подготовки специалистов в вузе. Университетское управление: практика и анализ. 2003. № 2 (25). С. 90–95.

Ісаєв М.А. Понятійні засади управління якістю підготовки майбутніх фахівців у сучасній педагогічній науці. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 4. С. 8–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_4_4.

Камінецький Я.Г. Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації : монографія / Камінецький Я.Г., Вачевський М.В., Клим Б.І. та ін. Львів : Сполом, 2010. С 103.

Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (дата звернення: 20.11.2021).

Кравченя А. Теоретичні основи управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. Харків : УІПА, 2016. Вип. 5051. С. 147–153.

Кремень В.Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 8–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_4.

Крутій К.Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі : монографія. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. 172 с.

Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку. Київ : МАУП, 1994. С. 5.

Отравенко О.В. Інноваційні методи навчання як основа якісної професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Open educational e-environment of modern University. Special edition. 2019. С. 222–230.

Россоха М.Ю. Управління процесом професійної підготовки майбутніх менеджерів сфери освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06. Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. 200 с.

Селезнева Н.А. Оценка качества профессионального образования Москва : Изд-во «Профи-К», 2001. С. 81.

Соколова І.В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Київ, 2008. 44 с.

Стельмашенко В.П. Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців у коледжах України : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2001. 20 с.

Харківська А.А. Моніторинг якості освіти у вищих навчальних закладах: світовий досвід. Теорія і методика професійної освіти. Ін-т профес.-техн. освіти НАПН України. 2016. Вип. 9. URL: http://tmpe.profua.info/index.php/editions (дата звернення: 24.10.2021).

Якість: vseslova. Сайт. Енциклопедичний словник. URL: http://vseslova.com.ua/word/Якість45688u (дата звернення: 07.10.2021).