РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ВИХОВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО МОВЦЯ ТА ЧИТАЧА
PDF

Ключові слова

творча особистість, творчі здібності, компетентність, здобувач освіти, мовно-літературна освіта, особистість creative personality, creative abilities, competence, applicant, language and literary education, personality

Як цитувати

КУЗЬМІНА, І. В., & БОЙКО, Т. В. (2022). РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ВИХОВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО МОВЦЯ ТА ЧИТАЧА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 9-14. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.2

Анотація

У статті досліджуються основні методи й засоби розвитку творчої особистості на заняттях української мови і літератури як складник виховання компетентного мовця й читача. Основні акценти переміщено з накопичення обсягу мовних чи літературних знань на цілеспрямований розвиток мовної і літературної компетентності як інтегрованої якості особистості. Наголошено, що формування духовного обличчя здобувача освіти, його культури залежить від того, як педагоги зуміють розвинути в ньому уміння знаходити красу в тому, що його щоденно оточує. Зауважується, що розвиток творчих здібностей важливий для будь-якого здобувача освіти, бо він стає більш самостійним у своїх судженнях, має власну думку і вміє її відстоювати, в нього вища працездатність, і найголовніше – розвивається його емоційна сфера, почуття. А при розвинених емоціях буде розвиватися і мислення. Наголошено, що важливою особливістю компетентної мовної особистості є її постійний інтелектуальний розвиток, розвиток памʼяті (зорової та слухової), мислення – абстрактного (понятійного) й образного (художнього), спостереження, уяви – репродуктивної (відтворювальної) і творчої. Позитивно створене середовище сприяє формуванню таких складників літературної компетентності, як особистісна (діалогічне мовлення, творча уява, розвиток природних обдарувань), діяльнісна (образне мислення, самостійна критична оцінка дій літературного героя), когнітивна (знання змісту літературного твору та теорії літератури). Зазначено, що компетентну мовну особистість характеризує духовне багатство та здатність берегти й розвивати мовні традиції національного мовленнєвого етикету.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.2
PDF

Посилання

Артемова О.В. Технології розвитку літературно-творчих здібностей дітей. Київ : Абрис, 1998. № 2. С. 18–22.

Бабенко О.В. Розвиток творчих здібностей учнів. Дивослово. 2001. № 1. С. 28–47.

Винокурова Н.К. Розвиток творчих здібностей учнів. Москва : Педагогічний пошук, 1999. 144 с.

Гільбух, Ю.З. Розумово обдарована дитина : психологія, діагностика, педагогіка. Київ : Віпол, 1993. 75 с.

Дяченко Л.В. Умови організації взаємодії вчителя з учнями як фактор розвитку здібностей дитини. Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога. Київ : Гнозис, 1998. С. 326–331.

Заболотний О. Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів. Українська мова і література в школі. № 2. 2003. С. 28–30.

Професійна педагогічна освіта : інноваційні технології і методики : монографія / Дубасенюк О.А. та ін. Житомир : Житомир. держ. ун-т. імені І. Франка, 2009. 564 с.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості. Підручник. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.