УПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄПИСУ ПИСЬМЕННИКА
PDF

Ключові слова

нетрадиційні форми роботи, українська література, життєпис письменника, форми, методи і технології навчання, здобувачі освіти, навчальне заняття, взаємодія non-traditional forms of work, Ukrainian literature, biography of the writer, forms, methods and technologies of education, students, academic studies, interaction

Як цитувати

КУЗЬМІНА, І. В. (2021). УПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄПИСУ ПИСЬМЕННИКА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 1(3), 198-204. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.30

Анотація

Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання закладу освіти. З огляду на це у статті на матеріалах власного досвіду розглядається проблема доцільності використання нетрадиційних форм роботи на заняттях української літератури під час вивчення життєпису письменника, таких, що розвивають кри- тичне мислення, сприяють активності, самостійності, творчому підходу до процесу навчання. Авторка акцентує увагу на таких формах роботи: проєктування, ігрові й гіпертекстові технології, ІКТ, творчі завдання та прийоми, які сприяють формуванню самовдосконалення та творчої самореалізації педагогічної діяльності. Сформульовані положення щодо необхідності впровадження системи інтерактивних технологій у процесі вивчення української літератури у вищій школі. Основне завдання статті полягає у переосмисленні змісту освіти на користь зростання міжпредметної інтеграції, переходу до цілісних поєднань підходів, принципів, методик. Усе це сприяє вихованню самодостатньої особистості. Орієнтація на такі особливості сучасного освітнього про- цесу зумовлює вибір викладачем інтерактивних технологій навчання, в основі яких – підготовка молодої людини до громадянської активності в сучасному суспільстві, активізація навчальних можливостей студента. Прийоми інтерактивного навчання роблять освітній процес ефективним, адже змушують студентів мислити, самостійно шукати шляхи розв’язання навчальних завдань. Доведено, що використання на уроках української літератури нетрадиційних форм роботи може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного навчального заняття, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі вищої освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.30
PDF

Посилання

Андрусенко В. Кодекс честі як імператив життя : на прикладі життя і творчості Ліни Костенко. Дивослово. 2003. № 3. С. 12-13.

Волошина Н. Й. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю. Українська література в загальноосвітній школі. 2003. № 8. С. 9-10.

Демчук О. В. Життєпис письменника : конспекти нестандартних уроків. Київ : Педагогічна преса, 2002. 192 с.

Жила С. Творчість Довженка – це насамперед він сам... (До проблеми вивчення біографії Довженка у взаємозв’язку з суміжними мистецтвами). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2002. № 1. С. 12–14.

Кафлик О., Куц А. Методика вивчення життєпису письменника. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1406 (дата звернення: 29.06.2021).

Козаченко О. Вивчення життєпису письменника. Українська мова та література. 2020. № 6. С. 70–77.

Концепція Нової Української школи. URL : https://imzo.gov.ua/ osvita/zagalno-serednya-osvita-2/novaukrajinska-shkola (дата звернення: 11.06.2021).

Овдійчук Л. Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект). URL : http://bitly.su/408dt2Po (дата звернення: 29.05.2021).

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. URL: https://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf. (дата звернення: 17.06.2021).

Про освіту: Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/ (дата звернення: 21.06.2021).