ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

комунікативна компетентність, інноваційні технології навчання, дистанційне навчання, цифрові ресурси, суб’єкт освітнього процесу, мовно-літературна освітня галузь, рідномовна й іншомовна освіта communicative competence, innovative learning technologies, distance learning, digital resources, subject of the educational process, language and literature education, native and foreign language education

Як цитувати

ДМИТРЕНКО, Н. С., СТОЛЯРЧУК, О. М., & ФЕДОРЕЦЬ, М. А. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 207-213. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.29

Анотація

У рамках нової парадигми системи освіти України визначено, що основним завданням діяльності суб’єктів освітнього процесу є формування ключових і предметних компетентностей школярів. Сучасні фахівці освіти повинні мати у своєму інструментарії компетентнісно орієнтовані технології, засоби й методи їх використання, спрямовані на вироблення життєво важливих умінь і навичок. Стаття присвячена викладенню одного з актуальних питань організації освітнього процесу початкової школи України, а саме особливостей формування комунікативної компетентності учнів на уроках мовно-літературної освітньої галузі (навчання грамоти (1 клас), української мови й літературного читання (2–4 класи), іноземної мови (1–4 класи)) в умовах дистанційного навчання через пандемію коронавірусу. У роботі здійснено аналіз та узагальнення практичного досвіду вчителів початкової освіти щодо формування ключових і предметних компетентностей учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, з одного боку, і створення мобільного освітнього середовища в умовах карантинних обмежень, з іншого боку. Запропоновано розробки методичного інструментарію для забезпечення ефективного навчання учнів початкових класів на уроках мовно-літературної освітньої галузі в цілому, і комунікативних (рідномовної та іншомовної) компетентностей зокрема. У статті представлено перелік цифрових ресурсів, сучасних педагогічних технологій, методів, засобів навчання та оцінювання, особливості планування та проведення онлайн-уроків, які уможливлюють ефективність організації освітнього процесу в умовах пандемії. Авторами особливо акцентовано на кардинальній зміні діяльності педагогів і школярів, зумовлену активним використанням цифрових ресурсів та інноваційних освітніх технологій в умовах дистанційного навчання. У режимі офлайн спосіб навчання, передачі знань і набуття життєво необхідних умінь і навичок є планованим і керованим учителем безпосередньо, і від нього залежать результати успішності учнів. У режимі онлайн першочергової важливості набуває роль учня, адже тут переважає самостійність, автономія, саморегуляція освітньої діяльності. Учитель, навчаючи предметів мовно-літературної галузі, виконує функції наставника-консультанта, тьютора, координатора пізнавальної діяльності, а учні стають активними учасниками динамічного процесу навчання, що забезпечує продуктивну імплементацію впровадження комунікативно-діяльнісного підходу до опанування предметних знань та умінь.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.29
PDF

Посилання

Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. 400 с.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF?lang=en#Text.

Лавреньова Т. О. Проблеми формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках української мови в умовах дистанційного навчання. На урок : освітній портал. URL: https://naurok.com.ua/stattya-problemi-formuvannya-komunikativno-kompetentnosti-uchniv-pochatkovo-shkoli-na-urokah-ukra-nsko-movi-vumovah-distanciyno-osviti-204416.html.

Мильруд Р. П., Максимова І. Р. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземних мов. Іноземні мови в школі. 2000. № 5. С. 17–21.

Павлюк Л. І., Яйко Н. І. Дистанційне навчання в 3–4 класах : інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками. Нова українська школа : вебсайт. URL: https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3-4-klasiinstruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-z-batkamy/.

Лотоцька А. В., Пасічник О. В. Організація дистанційного навчання в школі : методичні рекомендації. 2020. 71 с. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.

Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час «жовтого» рівня епідемічної небезпеки : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-487 від 22 вересня 2021 р. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-zakladah-osviti-pid-chaszhovtogo-rivnya-epidemichnoyi-nebezpeki.

Родюк Н. Ю., Голюк О. А. Шляхи ефективного формування діалогічного мовлення учнів на уроках навчання грамоти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць. 2019. № 3 (326). С. 64–74.

Методичні рекомендації щодо особливостей навчання учнів початкових класів в умовах дистанційного навчання / Л. П. Ткаченко, О. В. Романюк, А. О. Ткаченко, І. М. Дишлева. Інформаційно-методичний збірник : спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. № 3–4 (233–234). С. 20–27. URL: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/IMZ-3-4-2020.pdf.

Mastering listening comprehension at ESP classes using ted talks / I. Humeniuk, O. Kuntso, N. Popel, Y. Voloshchuk. Advanced Education. 2021. No. 8 (17). P. 27–34. URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.226733.

Student storytelling for communication skill development online (In the time of covid-19 quarantine) / P. A. Sodomora, L. V. Gutor, V. A. Tryndiuk, S. I. Lobanova. New Educational Review. 2021. No. 63. P. 149–160. URL: https://tner.polsl.pl/e63/a12.pdf.