ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

громадянська компетентність, здобувач вищої освіти, формування громадянської компетентності, інтерактивні методи, освітній компоненент civic competence, student of higher education, formation of civic competence, interactive methods, educational component

Як цитувати

БУБІН, А. О. (2023). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 68-77. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.11

Анотація

Проблема формування громадянської компетентності майбутніх вихователів є актуальною та своєчасною для теоретико-практичного її вирішення, оскільки від її сформованості залежить успішність громадянського виховання підростаючого покоління. Метою статті є аналіз використання інноваційних методів у формуванні громадянської компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти. Для досягнення мети необхідним стало вирішення наступних завдань: 1) сутнісно-структурне уточнення поняття громадянської компетентності вихователя ЗДО; 2) аналіз використання інноваційних методів як засобу формування громадянської компетентності здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта у процесі вивчення обов’язкових освітніх компонентів «Вступ до спеціальності» та «Педагогіка дошкільна». Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення. На основі узагальнених підходів вчених до визначення громадянської компетентності та її тлумачення у нормативних документах, а також з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності уточнено поняття громадянської компетентності майбутнього вихователя – як особистісного новоутворення здобувача освіти, в основі якого лежить громадянськість як провідна особистісна якість; є результатом системи професійної підготовки та визначником сформованості професійної компетентності й проявляється у здатності високо кваліфіковано виконувати свої професійні функції та мати активну соціальну й громадянську позицію. Громадянськість визначено як сформовану якість особистості майбутнього вихователя, що проявляється в усвідомленому оволодінні системою громадянських знань, у глибоких почуттях любові, захисту та примноженні багатств рідної країни, у відповідальному ставленні до норм суспільного життя та власної відповідальності за дотримання своїх прав і свобод та інших осіб, а також у прагненні професійного формування цієї якості у дітей дошкільного віку. Дієвим фактором формування громадянської компетентності у здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта визначено використання інноваційних методів навчання освітніх компонентів, зокрема вивчення «Вступу до спеціальності» та «Педагогіки дошкільної». Мова йде про використання проєктного навчання, кейс-технології, дискусійних прийомів, «асоціативного куща», роботу в малих групах та ін. Подальшого дослідження потребує науково-методична розробка рекомендацій з використання інноваційних інтерактивних технологій у процесі вивчення студентами вибіркових освітніх компонентів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.11
PDF

Посилання

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук, праць. Київ, 2002. С. 6–12.

Бубін А. О., Дурманенко Є. А. Квазіпрофесійна діяльність у формуванні в майбутніх вихователів компетентності педагогічного партнерства. Академічні студії. Серія: Педагогіка. 2022. Вип. 3. С. 34–41.

Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства: наук.-доп. бібліогр. покажч. / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. 128 с.

Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження : навчально-методичний посібник. Харків : Ранок, 2021. 240 с.

Козій М. Б. Громадянськість – проблема актуальна та соціально-цінна: Навч.-метод. посібник. Київ: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 276 с.

Кравцов В., Кравцова Т. Теоретичні засади формування громадянської компетентності майбутнього соціального педагога. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 103.С. 27–35. URL: https://bit.ly/3AOkd3K

Магдич Т. Аналіз сутності поняття «громадянська компетентність» у системі психолого-педагогічних і лінгводидактичних категорій. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 28. С. 77–82.

Мельник Н. І. Цінності громадянської компетентності як базові у професійній підготовці майбутніх вихователів. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2018. Випуск 2. С. 3–10. URL: http://journals.uran.ua/apppfo (дата звернення: 08.03.2023).

Рамкова програма оновлених ключових компетентностей на основі життєвих навичок. URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53. (дата звернення: 09.04.2023).

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: http://lpc.org.ua/wp-content/uploads/2021.pdf

Пометун О. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. №23. С.12–18.

Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» : Наказ Міністерства економіки України від 19 жовтня 2021 року № 755-21 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ news/zatverdzheno-profesijni-standarti-kerivnika-ta-vihovatelya-zakladu-doshkilnoyi-osviti (дата звернення: 08.03.2023).

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. Київ: МАУП, 2003. 368 с.

Axiological Aspect of Professional Training of Future Pedagogues / V. Z. Antoniuk, N. I. Alendar, O. S. Bartkiv, O. V. Honcharuk, O. L. Durmanenko. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(6). 2022. 156–165.