РОЛЬ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ У ФОРМУВАННІ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

soft skills (гнучкі навички), майбутній учитель, вибіркові освітні компоненти, здобувач вищої освіти, Нова українська школа. soft skills, future teacher, selective educational components, student of higher education, New Ukrainian school.

Як цитувати

ДЕНИСЕНКО, Н. Г., БОРБИЧ, Н. В., МАРЧУК, С. С., & ЧЕМЕРИС, І. В. (2023). РОЛЬ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ У ФОРМУВАННІ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 42-50. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.7

Анотація

У статті проаналізовано суб’єктивне сприйняття здобувачами вищої освіти ролі дисциплін вільного вибору у формуванні soft skills. З’ясовано, що професійно-педагогічна підготовка підпорядковується законам суспільного розвитку, потребує постійного поповнення змісту освіти новітніми матеріалами, впровадження сучасних технологій навчання з високим рівнем розвитку вищої освіти в контексті тенденцій світових освітніх систем. Проаналізовано поняття soft skills, яке ототожнюють з employability skills (навички для працевлаштування), people skills (навички спілкування з людьми), non-professional skills (непрофесійні навички), skills for social progress (навички для соціального розвитку), life skills (життєві навички), що є необхідними для молоді у ХХІ столітті. У ході дослідження зроблено висновок, що переважна більшість здобувачів вищої освіти пов’язує формування soft skills з вивченням вибіркових дисциплін, які вдосконалюють аналітичне мислення, професійну гнучкість та інноваційність. Студенти також виділяють креативність, оригінальність й ініціативність, життєздатність, стресостійкість; формування нових ідей, для того щоб бути конкурентоспроможними на сучасному ринку освітніх послуг. Сформовано матрицю навичок, необхідних для сучасного педагога (гнучкість мислення, креативність, цифрова грамотність, емоційний інтелект, комунікативність, самонавчання та саморозвиток). У цілому виявлено, що вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснювати поглиблену підготовку за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють впроваджувати спеціалізації в межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці. На нашу думку, подальші дослідження потрібно спрямувати на вивчення можливостей каталогу вибіркових освітніх компонентів із залученням учителів-практиків, стейкхолдерів та інших зацікавлених осіб.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.7
PDF

Посилання

Гагіна Н. В., Лось О. В. Розвиток гнучких умінь у контексті професійно зорієнтованого навчання іноземної мови. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. 2019. Вип. 86. С. 241–245.

Гомон О. О. Гнучкість в архітектурі навчально-виховних комплексів «дитячий садок – початкова школа». Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2013. Вип. 34. С. 427–431.

Грона Н. Гнучкі уміння (Soft Skills) у курсі вивчення методики навчання української мови: зміст, формування, детермінація. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. 2021. Вип. 2. С. 218–226.

Закон України «Про освіту». URL: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ (дата звернення: 20.10.2022).

Красовська О., Міськова Н. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи у галузі мистецької освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 2. С. 74–81.

Нікітіна Н. Методологічні можливості мовного портфоліо як гнучкого засобу рефлексивного навчання англійської мови. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 2015. Вип. 1. С. 200–206.

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Рябова З. В. Маркетингові дослідження як засіб гнучкого управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2014. № 8. С. 11–14.

Смагіна Т., Шуневич О. Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації. Український педагогічний журнал. 2019. № 2. С. 73–80.

Смагіна Т. М. Зміщення акцентів з hard skills на soft skills в підвищенні професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / за ред. О. В. Пастовенського. Житомир, 2017. С. 21–29.

Старченко С. О. Неперервна підготовка як складова фахової діяльності вчителя фізичної культури. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4. С. 286–293.

Чжу Тін. Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу. Управління розвитком складних систем. 2019. Вип. 38. С. 132–138.

Юда Л. А. Проблеми формування гнучких навичок (soft skills) у процесі викладання історії української культури у ЗВО. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. 2021. Вип. 12. С. 81–86.