ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

високорослі підлітки, фізичний стан, секційні заняття, волейболісти tall teens, physical condition, breakout sessions, volleyball

Як цитувати

АНДРІЙЧУК, Ю. М., ДЕНИСЕНКО, Н. Г., & СЕВЕРІНА, Л. Є. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 13-18. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.2

Анотація

У статті вивчено проблему особливостей фізичного стану високорослих підлітків (хлопців). Метою досліджен- ня було визначити особливості морфофункціонального розвитку високорослих хлопців-підлітків 14–16 років під впливом фізичного навантаження. Установлено, що вплив занять волейболом мало позитивний вплив на показ- ники абсолютної та відносної фізичної працездатності за тестом PWC170 і абсолютного МСК в 14‑16 років, МСК віднесеного до маси тіла в 14 років. Водночас виявлено тенденцію до зниження з віком відносних показників за тестом PWC170 та максимального споживання кисню у волейболістів. Не відрізняються або є зниженими показники, що характеризують функціональні можливості серцево-судинної системи підлітків, які займаються волейболом у 14‑16 років.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.2
PDF

Посилання

Сокольвак О. Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волейболістів 10‑11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. № 4 (20). С. 486-491.

Ковальова Н.В. Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Національний університет фізичного виховання і спорту України. Київ, 2013. 22 с. URL: file:///repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1475/1/kovalova_n_v.pdf (дата звернення: 03.03.2021).

Даценко С.С., Дмитренко Л.А. Скоростно-силовая подготовка блокирующих игроков в волейболе в командах девушек І разряда. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. № 3 (97). 2013.

Козiна Ж.Л., Гринь Л.В. Результаты определения уровня специальной физической подготовленности и функционального состояния баскетболистов студенчиской команды. Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей : сб. научн. тр. Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2009. № 4. C. 60–68.

Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С. Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(3). С. 189-192.

Романюк В.П. Комплексна оцінка впливу занять футболом в умовах різних рухових режимів на морфофункціональний розвиток школярів 11–17 років : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харк. держ. акад. фізичної культури. Харків. 2007. 20 с. URL: evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7880 (дата звернення: 26.03.2021).