ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
PDF

Ключові слова

історіографія, церковнопарафіяльні школи, учительські кадри, ретроспективний аналіз, історіографічний підхід historiography, church-parish schools, teachers, retrospective analysis, historiographical approach

Як цитувати

ГОЛЯ, Г. М. (2022). ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 106-113. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.16

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняного науково-педагогічного досвіду здійснено комплексний підхід до вивчення проблеми підготовки учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. Визначено, що вивчення і критичне осмислення досягнень попереднього розвитку історії будь-якої галузі має важливе значення для усвідомлення сутності окресленої проблеми для успішного і ефективного дослідження. Проаналізовані у статті наукові підходи впливають на особливості історіографічного аналізу проблеми підготовки учительських кадрів церковно-парафіяльних шкіл. Актуальність дослідження визначається необхідністю переосмислення освітньої парадигми та генерації нових ідей щодо можливої модернізації освітнього процесу. Під час теоретичного аналізу вітчизняної літератури з’ясовано, що підготовка вчителя є актуальною і важливою науково-теоретичною та практично-професійною проблемою, від вирішення якої залежить успіх перебудови системи освіти в країні. Запропоновано поділ історіографічного матеріалу на етапи, що відповідають суспільно-політичним настроям досліджуваного періоду. На основі ретроспективного аналізу історіографічної бази дослідження обгрунтовано, що з проголошенням незалежності, актуальним для суспільства стало звернення до моральних цінностей як найбільш стійких, універсальних та непідвладних політичній кон’юнктурі. Наукові розвідки щодо діяльності церковнопарафіяльних шкіл в Україні свідчить про вагомий внесок учителів вищеназваних закладів освіти у ліквідацію неписьменності серед населення. У статті окреслено перспективу розвитку визначеної проблеми через аналіз джерельної бази (епістолярій, законодавчі акти, статистичні матеріали, публіцистика, архівні матеріали).

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.16
PDF

Посилання

Акимов В. В. Земская работа по подготовке народных учителей. Журнал Министерства народного просвещения. Москва. 1915. № 4/6. С. 130–134.

Алабовский М. П. Церковно-приходские школы и всеобщее обучение. Киев, 1909. С.342.

Борейко О. М. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (друга половина XIX – початку XX ст.) : автореф. дист…канд. пед. наук : 13.00.01 ; Житомир. держ. універ.ім. І. Франка. Житомир, 2004. 20 с.

Бричок С. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття) : дис…канд. іст. наук : 13.00.01. Рівне, 2005. 184 с.

Вессель Н. Начальное народное образование и народные училища в Западной Европе и в России. Русская школа. 1890. № 2. С. 20 –41.

Власовський І. Нарис історії української православної церкви: українська православна церква в ЗДА, 1977. Т. ІІІ: ХVІІІ–ХХ ст. 390 с.

Гончаров М. А., Плохова М. Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке учителей в России в конце ХІХначале ХХ в. Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. 2012. Вып.2. С. 101–117.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ : А.П.Н., 2002. 224 с.

Дем’яненко Н. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : автореф. дист…канд. пед. наук : 13.00.04 ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 1999. 47 с.

Каменев С. А. Церковь и просвещение в России. Москва : Атеист, 1929. 162 с.

Корф М. Отчеты Александровского уездного училищного сонета. (вип. 1-2). Москва. 1884. 241 с.

Крутицкая Е. В. Церковно-приходские школы России в конце ХІХ-начале ХХ вв. : автореф. дис…канд. ист. Наук : 07.00.02 : «Отечественная история». Москва. 2004. 22 с.

Кудрявцев П. К вопросу о характере народной школы (По поводу некоторых суждений нашей периодической печати о церковно-приходских школах). Київ, 1898. 44 с.

Миропольский С. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Санкт-Петербург, 1910. 224 с.

Перерва В. Церковні школи в Україні кінця XVIII – початку ХХ ст.: забутий світ. Біла Церква : Видавець О. В. Пшонківський, 2014. Том І. 576 с.

Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884–1917 рр.) : дис…канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2005. 256 с.

Рачинский С. Заметки о сельских школах. Санкт-Петербург, 1883. 48 с.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802−1902. Изд-ние МНП, 1902. 785 с.

Степаненко Г. В. Культурно-просвітянська діяльність православного духовенства Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний збірник. Київ, 2000. С. 138–148.

Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов ХІХ в. Москва, 1912. 224 с.