АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

студенти, система «викладач–студент», активізація пізнавальної діяльності студентів, іноземна мова, заклади вищої освіти, дистанційне навчання students, teacher-student system, activation of students’ cognitive activity, foreign language, institutions of higher education, distance learning

Як цитувати

ЛОБАНОВА, С. І., ЗАБІЯКА, І. М., & МАРТИНЮК, А. П. (2022). АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 21-29. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.32

Анотація

У статті проаналізовано дидактичні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів під час вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Визначений багатовекторний характер створення сприятливих умов дистанційного навчання студентів у закладі вищої освіти. Визначено роль пізнавальної діяльності студентів під час дистанційного навчання у процесі вивчення англійської мови. Використовуючи методи аналізу, узагальнення та систематизації наукових досліджень, розглядається складник розвитку пізнавальної діяльності студентів, зокрема, під час дистанційної освіти у системі «викладач–студент», що створює свою самостійну, специфічну форму навчання лише з наявністю відповідної інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, а також розвиненого комп’ютерного навчально-методичного забезпечення у закладах вищої освіти, що в майбутньому забезпечують позитивну мотивацію студентів здобувати знання. Уточнено, що активізація пізнавальної діяльності у вивченні іноземної мови підвищує розумову активність студента та формує вербальне та невербальне спілкування. Стаття обґрунтовує наукові доробки використання потенційних можливостей дистанційного навчання у процесі активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Серед переваг дистанційного навчання виділяють такі як: самостійність, емоційна залученість і спонтанність дій студента. Дослідження показує, що активне та ефективне використання мультимедійних технологій дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, що може засвоїти студент, розвиває пізнавальну активність, творчість, аналітичні навички, критичне мислення, розширює кругозір. Участь у творчій співпраці системи «викладач–студент» дозволяє брати участь у кооперативному та спільному процесі, де інтерес і мотиви для процесу навчання є основою, на якій знання, навички та практичний досвід студентів у вивченні іноземної мови виникають, закріплюються і розвиваються.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.32
PDF

Посилання

Бобровський М. Технологія «перевернутих» уроків та можливості її впровадження у навчальних закладах Києва. Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. С. 3–6.

Бобровський М., Якубов С. Експеримент з дистанційного навчання у школах м. Києва, перехід до змішаного навчання з елементами персоналізації на основі платформи Мооdlе 3.2. П’ята міжнародна науково-практична конференція «Moodle Moot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» : тези доповідей. Київ : КНУБА, 2017. С. 8.

Губіна А., Мартинюк А. Можливості сервісу Google Classroom у навчанні іноземної мови у ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень. С. 184–187.

Долинський Є. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. Вип. 42. / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2010. С. 202–207.

Шаповалов С. Методи активізації пізнавальної діяльності у студентів дистанційної форми навчання. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали VI Міжвузівської обласної методичної конференції, м. Суми, 24–25 квітня 2012 р. / За ред. Л.В. Однодворець. Суми : СумДУ, 2012. С. 57–58.

Янченко І. Змішане навчання у вузі: від теорії до практики. Сучасні проблеми науки та освіти. 2016. № 5. С. 280.

Artyukhina A., Velikanova O., Tretyak S., Chumakov V., Veletnov V., Ivanova N. Interactive teaching methods in the development of situational readiness of the specialist. The Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2016. No. 1–2. Pp. 48–50.

Kyseliuk N., Hubina A., Martyniuk A., & Tryndiuk V. Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies – Études cognitives. 2020. URL: https://doi.org/10.11649/cs.2284

Rotgans J. and Schmidt H. Situational interest and learning: Thirst for knowledge. Learning and Instruction, 2014. UK: 37–50.

Hervas A., Garcia F. and Penalvo F. A Method of Assessing Academic Learning Experiences in Virtual Learning Environments. IEEE Latin America Transactions, 2014. USA: 219–226.