ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

український фольклор, музичні здібності, музичне мистецтво, музичний розвиток Ukrainian folklore, musical abilities, musical art, musical development

Як цитувати

ПОЛІЩУК, О. В., БОГДАН, З. П., & ШУЛЬ, Г. К. (2021). ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 191-201. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.29

Анотація

У статті висвітлено актуальну проблему використання українського фольклору як важливого потенціалу наці- ональної культури у розвитку музичних здібностей молодших школярів. На основі ретельного аналізу наукового фонду уточнено суть понять «фольклор», «музичні здібності», уза- гальнено і зроблено авторське визначення досліджуваного феномену. Виокремлено принцип та умови успішного розвитку досліджуваного процесу. Висвітлено ключові положення композиторів-класиків М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степово- го, М. Ревуцького щодо використання музично-пісенного фольклору в музичному вихованні школярів. Подано списки характеристик типу їх творів та методики роботи з розвитку музичних здібностей учнів початкової школи. Зроблено виважені висновки і окреслено пропозиції стосовно подальших досліджень виокремленого напряму. З позиції нашого дослідження серед жанрів українського фольклору малі фольклорні жанри (забавлянки, лічилки, прозивалки, мирилки, примовки, скоромовки, чистомовки, загадки, прислів’я, приказки, побажання, заклички) та народні пісні є невичерпним джерелом народної духовності й моралі, невіддільним складником виховання особистості. Доведено, що організована діяльність учнів у процесі осягання естетичних цінностей музичного мистецтва задовольняє їх бажання діяти самостійно, активно спонукає до проникнення у виконавські можливості музики. Заслуговують уваги розроблені О. Коваль критерії та показники сформованості музичних здібностей молодших школярів. До критеріїв автор відносить: емоційний і пластичний відгук на музику; вияв слухової уваги; виразне вико- нання твору; вибірковість музичних інтересів і музичних бажань; емоційна захопленість різноманітною музичною діяльністю (сприймання, виконання, творчість); усвідомлення зв’язків музики з життям; оригінальність суджень про музику; уміння аналізувати й інтерпретувати твір; вияв цілісного ставлення до музичних творів. Особливо цінним відзначаємо судження М. Лисенка про те, що вся система музичного виховання школярів має ґрунтуватися на національній основі, на широкому використанні фольклору, на взаємозв’язку вчителя з учнями. В основі музичного виховання дітей, як вважав М. Лисенко, повинні бути дитячі народні ігри з народними піснями, танцями і рухами: «Те, що сприймається у дитинстві через ігри й розваги, зберігається потім у душі на все життя».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.29
PDF

Посилання

Асаф’єв Б. Музыкальная форма как процес. Ленинград: Музыка, 1971. 376 с.

Семенов О. С. Обґрунтування парадигми індивідуальності як наслідок кризи особистісного підходу. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. 12–15 жовтня 2020 року. С. 55–57.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.

Енциклопедія освіти. Академія педагогічних наук України. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Бех І. Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 с.

Трифанова О. С., Кисельова О. І. Морально етичне виховання дітей дошкільного віку. Леонографія. Одеса : Видавець М. П. Черкасів, 2010. 239 с.

Кузова І. Б. Вплив ігрової діяльності на розвиток музично-творчих здібностей дошкільників з особливими потребами. Культура й розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24–25 червня 2009 року. С. 184–190.

Сухомлинський В. О. Роки дитинства. Твори в 5 т. Київ : 1997. Т.3. 308 с.

Теплов Б. М. Проблеми индивидуальних различий. Москва: 1961. 205 с.

Гусєв В. Е. Эстетика фольклора. Лененград, 1967. 274 с.

Лисенко М. Про народну пісню і народність у музиці. Київ : Музична Україна, 1955. 221 с.

Леонтович М. Народні пісні. Київ : Видавництво Дніпросоюзу. 1921. 184 с.

Руда О. С. Педагогічні умови ефективного розвитку музичних здібностей молодших школярів в процесі ігрової діяльності. Наукові записки Центрально-українського державного педагогічного університету імені В. Виниченка. Серія: Педагогічні науки. Київ, 2018. Випуск 163. С. 210–115.

Коваль О. В. Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики : автореферат дисертації кандидата педагогічних наук: СЖУ: 13.00.02. Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя. Київ, 2002. 251 с.