ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

професійна культура, педагогічна культура, розвиток професійної культури майбутніх фахівців музичного мистецтва professional culture, pedagogical culture, development of the professional culture of future music specialists

Як цитувати

ДАЮК, Ж. Ю., ЦЮЛЮПА, Н. Л., & ЗАХОДЯКІН, О. В. (2023). ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 16-21. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.3

Анотація

В статті розглядається проблема вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва, особлива роль в якій приділяється розвитку професійно-педагогічної культури. Розкриваються та зіставляються поняття педагогічна культура та професійна культура. Вивчено структуру професійно-педагогічної культури. Професійна культура фахівця музичного мистецтва представлена як багатогранне поняття, своєрідність якого обумовлює набір професійних якостей, які гармонійно інтегрують психолого-педагогічну та специфічну музичну підготовленість до майбутньої професії. Описано напрями підготовки майбутнього фахівця музичного мистецтва. В результаті доведено, що основою розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва є формування естетичного досвіду, створення особливого творчого середовища та творчо-емоційного режиму роботи, розвиток співтворчості педагога-музиканта і студентів. Зроблені висновки про необхідність продовження досліджень у площині з’ясування теоретико-методологічних основ розвитку професійної-педагогічної культури майбутніх фахівців музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки. Доведено, що професійна культура є особистісною характеристикою педагога, що вміщує: сукупність професійних знань, умінь, навичок і досвід їх реалізації в професійній діяльності; здатність до творчого мислення та постійного самовдосконалення; професійно значущі якості. Саме від рівня сформованості професійної культури особистості як фахівця, її здатності до розвитку і вдосконалення своїх творчих можливостей у розв’язанні нестандартних завдань залежить якість виконання професійних обов’язків.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.3
PDF

Посилання

Корінний М. М., Шевченко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. Київ: Україна, 2003. 384 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-е вид., доп. і перероб. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

Улунова Г. Є. Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 300 с.

Гладуш В. А., Лисенко Г. І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.

Балл Г. О. Категорія «культура особистості» в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ, 2003. С. 51–61.

Олексюк О.М. Музична педагогіка: навч. посіб. Київ: КНУКіМ, 2006. 188 с.