РУХОВА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ»
PDF

Ключові слова

рухова активність, школярі, середні класи, методика, навчання, здоров’язбереження, географія, уроки. physical activity, schoolchildren, middle classes, methods, teaching, health, geography, lessons.

Як цитувати

КРИВЕНЦОВА, І. В., НЕСЕН, О. О., & КОЛОДИЧ, Н. В. (2022). РУХОВА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 249-254. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.35

Анотація

У статті розглянуто проблему здоров’язбереження учнів закладів середньої освіти під час вивчення окремих навчальних тем з предмету «Географії» через активізацію фізичних рухів при викладанні основного матеріалу уроку. Мета роботи – створення шаблонів різних видів рухової активності, які відповідають тематиці навчальної програми курсу географії для учнів 8 класів закладів середньої освіти. Актуальним питанням є навчання вчителів креативним підходам до вивчення методики викладання шкільних предметів з використанням міжпредметних зв’язків. Активне впровадження у повсякденне життя цифрових ґаджетів, соціальних мереж, Інтернету призводить до різкого зменшення рівня фізичної активності та здоров’я дітей і підлітків. Ігрова форма проведення навчальних занять надає можливість доповнити недостатню рухову активність, задіяти рухову та м’язову пам’ять, підняти рівень зацікавленості учнів у засвоєнні певної теми уроку. В роботі основна увага приділяється поєднанню засобів і методів викладання шкільного предмету «Географія» із засобами збереження здоров’я учнів через фізичну активність. Наводяться декілька варіантів рухових активностей до тем «Топографічні карти» та «Тваринний світ України» з методикою їх підготовки та описом ходу проведення у відповідності до вимог навчальної програми зі шкільного курсу географії для учнів 8 класів закладів середньої освіти. Встановлено, що рухливі ігри є ефективним засобом підвищення рівня здоров’я, покрашення роботи серцево-судинної, м’язової та респіраторної систем організму. Доведено, що здоров’язбережувальні технології навчання мають першочергове значення у викладанні всіх шкільних предметів. Вправи рухової активності що представлені в роботі рекомендується впроваджувати у навчальний процес викладання географії за умови класичної форми роботи з учнями в класі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.35
PDF

Посилання

Римарчук І. В. Використання квестів у географічній освіті. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, Випуск 10. 2017. С. 126–128.

Дубогай О. Д. Технологія «навчання у русі» в системі інноваційного здоров’язбереження учнів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 3 К (97). 2018. С. 185–189.

Дубогай О. Д., Тимошенко О. В., Дьоміна Ж. Г., Бережна Т. І. Забезпечення здоров’язбережувальної рухової активності учнів молодших класів в умовах нової української школи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманов. Випуск 3 К (123). 2020. С. 143–146.

Дубогай О. Д. Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (31), 2015. С. 69–74.

Жигайло О., Білан В. Особливості організації ігрової діяльності на уроках математики у початковій школі. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2017. С. 118–120.

Несен О. О., Клименченко В. Г., Кривенцова І. В. Прикладна спрямованість фізичного виховання майбутніх вчителів біології. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків : ХДАФК, 2021. С. 98–104.

Ільченко А., Несен О. Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 131–143.

Несен О., Ільченко А. Прикладна спрямованість фізкультхвилинок на уроках англійської мови молодших школярів. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 березня 2021 р.) : збірник наукових праць. Умань : ВПЦ Візаві, 2021. С. 125–129.

Несен О. О., Клименченко В. Г. Підвищення зацікавленості студентів-філологів заняттями з фізичного виховання засобами спеціально підібраних рухливих ігор. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 8 (128). 2020. С. 128–131.

Клименченко В. Г., Кривенцова І. В., Несен О. О., Єнокян А. В. Рухова активність учнів на шкільних уроках з різних предметів. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини. 2021. С. 102–106.