АСОЦІАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 1–2 КЛАСІВ
PDF

Ключові слова

інклюзивна освіта, метод асоціативних символів, аналізатор, психофізичні порушення, гра, іноземна мова inclusive education, method of associative symbols, analyzers, psychophysical disorders, game, foreign language

Як цитувати

ШЕЛУДЧЕНКО, С. Б., & МАЛАХОВСЬКА, Я. І. (2022). АСОЦІАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 1–2 КЛАСІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 222-229. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.31

Анотація

У статті визначено поняття «метод асоціативних символів» (МАС) та описано суть асоціативної методики, її функціональність і значення для навчання іноземної мови в інклюзивному освітньому середовищі 1–2 класів. Установлено психолого-педагогічні критерії для ефективного залучення асоціативних методик викладання. Розглянуто основні навички, які допомагають розвинути методику в ході опанування іноземної мови, і схарактеризовано переваги й труднощі під час застосування в інклюзивному класі. Окреслено освітній потенціал методики асоціаційних символів під час подолання труднощів у процесі навчання здобувачів освіти з психофізіологічними порушеннями. Виділено категорії, для яких методика оптимальна. Молодший шкільний вік визначено як важливий період для вивчення іноземної мови з огляду на превалювання образного мислення. Це передбачає широке використання асоціацій у навчальному процесі молодших школярів, що зі свого боку потребує відповідної підготовки майбутніх учителів. Раннє вивчення іноземної мови необхідне для здобувачів освіти загалом, і з психофізіологічними особливостями зокрема. Діти з обмеженими можливостями ще в дошкільному віці починають розуміти свою відмінність від однолітків без порушень розвитку. Тому в освітньому закладі необхідно створювати необхідні умови для формування в дітей з особливими освітніми потребами самостійності, впевненості, мобільності ще в ранньому віці, адже всі діти є цінними й активними членами суспільства. Найсуттєвішими труднощами в навчальному процесі й середовищі закладів загальної середньої освіти є навчальні й матеріально-технічні проблеми для дітей з особливими потребами. Саме тому необхідно приділити найбільшу увагу підбору ефективних і доступних методів навчання. Методика асоціативних символів – це метод «живого» викладання, ігровий метод, мова рухів, жестів, міміки. Він дозволяє дитині пізнавати світ у живому спілкуванні, що і є головною перевагою методу, оскільки дитина вчиться, не втомлюючись. Визнано, що перевага методу асоціативних символів над іншими формами навчання полягає в тому, що він ігровий. Установлено, що залучення різних аналізаторів допомагає учням компенсувати свої особливості й розвивати вроджені задатки. Доведено, що ігри захоплюють увагу, розвивають пам’ять, спонукають учнів до активної взаємодії з вчителем. Розглянуто, що гра й асоціації дають змогу повторити лексику з теми, організувати відпочинок на уроці, активізувати словниковий запас дітей, навчити учнів вживати лексику в різних мовленнєвих ситуаціях, розвивати творчість.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.31
PDF

Посилання

Аристотель. Собрание сочинений : в 4-х томах. Москва : Мысль, 1976. Т. 1. 550 с.

Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. Москва : Изд. группа «РА-Каравелла», 2001. 320 с.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Москва : Прогресс, 1984. 400 с.

Гунько С. В., Гусак Л. Є., Єфіменко О. І., Стадник Н. Р. Англійська мова для дітей молодшого шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів за методикою асоціативних символів. Луцьк, 2010. 139 с.

Гунько С. В. Метод асоціативних символів – сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 8. С. 319–329.

Гусак Л. Є. Психологічні передумови асоціативного навчання іноземної мови учнів першого класу. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2012. № 43 (2). С. 119–127.

Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество. Москва : Лабиринт, 1998. С. 2–12.

Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте : учебное пособие. 3-е издание. Москва : Академия, 2006. 144 с.

Локк Дж. Сочинения : в 3-х томах. Т. І / Ред. : И. С. Нарский, А. Л. Субботин. Москва : Мысль, 1985. 621 с.

Малаховська Я. І., Шелудченко С. Б. Асоціативна методика навчання іноземної мови (англійської) в інклюзивному освітньому середовищі 1–2 класів. Пріоритети германської та романської філології : збірник матеріалів. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 58–61.

Нікітченко О. С., Тарасова О. А. Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови : навчально-практичний посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 104 с.

Полное собрание творений Платона в 15-ти томах / Перевод под ред. С. А. Жебелева, А. П. Карсавина, Э. Л. Радлова. Петербург : Academia, 1923. Т. 5. 216 с.

Потебня А. А. Слово и миф. Москва : Правда, 1989. 624 с.

Пристли Дж. Избранные сочинения. Москва : Соцэкгиз, 1934. 319 с.

Синявський В. В., Сергєєнкова О. П. Психологічний словник / за ред. Н. А. Побірченко. Київ : Наук. світ, 2007. 274 с.

Таранченко О. М., Найда Ю. М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання. Інклюзивна школа: особливості організації та управління : Навчально-методичний посібник. Київ, 2007. 124 с.

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с франц. А. А. Холодовича. Москва : Прогресс, 1977. 696 с.