ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ПРОЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА У ШКОЛІ» (1993) ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
PDF

Ключові слова

здоров’я учнів, «Школа Сприяння Здоров’ю», здоров’язбережувальна освіта, Республіка Польща, навчальні програми student health, “School of Health Promotion”, health education, Republic of Poland, curricula

Як цитувати

СЛИВКА, Л. В. (2021). ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ПРОЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА У ШКОЛІ» (1993) ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 91-95. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.14

Анотація

Актуальність задекларованої у назві статті проблеми зумовлена увагою сучасної української педагогіки до проблеми здоров’язбереження дітей та молоді і потреби реалізації освіти та виховання щодо плекання культури здоров’я. Зроблено висновок про недостатній рівень дослідження вітчизняними науковцями позитивного зарубіж- ного досвіду у цьому контексті. Анонсовано, що 1993 року Барбарою Воинаровською (пол. Barbara Woynarowska), Марією Соколовською (пол. Maria Sokołowska), Марією Шиманьською (пол. Maria Szymańska) і Марією Пулторак (пол. Maria Półtorak) у межах проєкту «Школа Сприяння Здоров’ю» було опрацьовано першу польську версію навчальної програми, яку назвали «Проздоров’язбережувальна освіта у школі» (пол. Edukacja prozdrowotna w szkole). Програма репрезентувала зміст відповідної освіти для трьох груп класів (I‒III класи; IV‒VI класи; VII‒VIII класи) подставових шкіл і для надподставових шкіл Республіки Польща. Публікація висвітлює змістове наповнення програми для початкових (I‒III) класів, яке розміщувалося у програмі «Проздоров’язбережувальна освіта у шко- лі» в межах 7-ми тематичних блоків, а саме: «Гігієна особиста і оточення», «Безпека», «Їжа і харчування», «Фізич- на активність», «Едукація для сімейного життя і психологічні та середовищні аспекти проздоров’язбережувальної освіти», «Статева освіта», «Профілактика шкідливих звичок». Зміст програми було розділено на дві умовні час- тини: А ‒ «що учень повинен знати та розуміти»; Б ‒ «що учень повинен вміти». Отже, програма прогнозувала очікувані результати навчання здобувачів освіти. Зроблено висновок про потенційні можливості навчальної програми щодо формування в учнів дбайливого ставлення до власного здоров’я і прагнення дотримуватися здорового способу життя, щодо формування в учнів здатності до творчого самовираження і критичного мислення у відповідному вимірі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.14
PDF

Посилання

Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ – початок ХХІ ст.) : aтореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.01. Тернопіль, 2011. 40 с.

Єрмакова Т. С. Теорія і практика формування культури здоров’я школярів у Польщі (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук. Харків. 2017. 42 с.

Мордвінова І. В. Організаційно-педагогічні засади здоров’язбережувального виховання молодших школярів у сучасній Польщі : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Суми, 2015. 20 с.

Jaworski Z. Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej (1965‒2004). Warszawa: Oficyna wydawniczo-poligraficzna “Adam”, 2005. 167 s.

Oliiar, M., Slyvka, L., Tyagur R. Monitoring of training of future teachers of health care activities in school. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020. Vol.20 (2), Art 117. PP. 822‒828. https://efsupit.ro/images/stories/martie2020/Art%20117.pdf. doi:10.7752/jpes.2020.02117.

Sokołowska M., Woynarowska B., Szymańska M.M. Koncepcja i przebieg prac nad prgoramem wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole. Wychowanie zdrowotne ‒ osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 14‒15 czerwca 1996. Część II. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Zeszyty Naukowe, nr 74 / Redakcja naukowa Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska. Kraków, 1998. S. 7‒10.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej. 95, 1991. Poz. 425. S. 1277‒1295. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/O/D19910425.pdf.

Woynarowska B., Sokołowska M., Szymańska M., Pułtorak M. Edukacja prozdrowotna w szkole. Lider. 1993. nr 6. S. 3‒11.