СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ОБДАРОВАНОСТІ В УМОВАХ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

обдарованість, успіх, ситуація успіху, театр, театральна діяльність, гра-театралізація, гра-драматизація giftedness, success, success situation, theater, theatrical activity, game-theatricalization, game-dramatization

Як цитувати

ДЕМЧЕНКО, О. П., ДАВИДОВА, М. О., & ЛАРІНА, І. О. (2021). СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ОБДАРОВАНОСТІ В УМОВАХ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 22-30. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.4

Анотація

У статті окреслено сучасні напрями досліджень обдарованості як складного психологічного феномена, вивчення шляхів розвитку здібностей і творчості талановитих дітей. Зроблено акцент на науковому підході, що розробля- ється у зарубіжній педагогіці, згідно з яким обдарованих дітей вважають особистостями з особливими освітніми потребами. Показано важливість раннього виявлення потенційно обдарованих дітей і розвитку їх здібностей на етапі дошкільного дитинства. Обґрунтовано необхідність створення у закладі дошкільної освіти сприятливих умов для творчої самореалізації талановитих дітей. Показано, що роботу з розвитку здібностей необхідно поєднувати з вихованням впевненої та оптимістичної особистості. З’ясовано сутність поняття «успіх» у психології, «ситуації успіху» – в педагогіці. Успішність дитини закладена у самій природі феномена обдарованості, бажання досягти успіху є однією з екзистенційних потреб талановитої особистості. Доведено розвивально-виховний ресурс створен- ня ситуації успіху у вихованні обдарованих дітей. Переживання обдарованою дитиною радості успіху позитивно впливає на її особистісне зростання і творчу самореалізацію. Необхідно забезпечувати можливості досягнення успі- ху в художньо-естетичній діяльності, зокрема театральній. Залучення дітей до різних видів театралізацій створює їм можливості проявити себе, продемонструвати свої досягнення, набути комунікативного досвіду. Проаналізовано програми дошкільної освіти і показано, що у їх змісті закладено можливості для організації театралізованої діяль- ності дошкільнят. Однією з умов ефективного створення ситуації успіху для кожної здібної дитини є підготовленість вихователів до використання театралізацій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.4
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти: нова редакція. Затверджено наказом МОН України від 12.01.2021 № 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2020/21.12/bazovyy%20komponent%20doshkillya.pdf (дата звернення 15.06.2021).

Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать. (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения). Книга для учителя. Москва : Просвещение, 1991. 176 с.

Буров О. Ю., Камишин В. В. Оцінювання обдарованості: проблеми кількісної міри. Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : [збірник наукових праць]. Київ : Інститут обдарованої дитини АПН України, 2009. Вип. 2. 279 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. 440 с.

Демченко О. П. Підготовка майбутніх учителів до створення ситуації успіху молодших школярів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 6. Вінниця: РВВ ДП «Державна картографічна фабрика», 2002. С. 114-122.

Єременко Ю. В. Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та ризики: дис…канд. соціологічних наук : 22.00.04. Харків, 2018. 279 с.

Ковальова О. А. Аналіз досвіду Об’єднаних Арабських Еміратів з освіти обдарованих учнів. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2020. № 1 (76). С. 88-94. DOI: https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-1(76)-88-94. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2020/1/14.pdf (дата звернення 23.07.2021).

Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. П. Торренса. URL: http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/142.htm (дата обращения: 17.8.2021).

Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. Обдарована дитина. 1998. № 2. С. 3-6.

Музика О. Л. Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ. Психологія обдарованості. Випуск 10. Житомир, 2015. С. 63-77.

Несторенко Т. П. «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 7, № 2. 8-15. URL: http://ujae.org.ua/ekonomika-superzirok-mozhlyvosti-ta-zagrozydlya-sfery-osvity/ (дата звернення 20.07.2021).

Олійник О. М. Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : Волощук В. О., 2017. 163 с.

Андрієтті О.О., Голубович О.П., Долинна О.П., Дяченко Т.В., Ільченко Т.С. та ін. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / Тернопіль: Мандрівець, 2013. 104 с.

Борщ Р.М., Самойлик Д.В. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості». Тернопіль: Мандрівець, 2013. 72 с.

Соболєвська С. О. Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття): дис…канд. культурології : 26.00.01. Київ, 2021. 225 с.

Терепищий С. О., Антонова О. Є., Науменко Р. А. та ін. Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Київ : ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. 156 с.

Цибулько О. С. Духовні виміри сучасної освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Северодонецьк, 2019. Вип. 6 (93). С. 290-300. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-290-300 URL: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/view/103/96. (дата звернення 06.07.2021).

Demchenko O, Stakhova I., Davydova M., Larina I., Lymar Y., Strilets S. Preparation of future teachers for the development of giftedness of preschool and primary school children by means of dramatization. Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 2, May 28th-29th. 2021. P. 165-177. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6301 URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6301 (дата звернення 19.06.2021).

Ninkov I. Education Policies for Gifted Children Within a Human Rights Paradigm: a Comparative Analysis. Journal of Human Rights and Social Work. 2020. Vol. 5. Р. 80-89. DOI: https://doi.org/10.1007/s41134-020-00133-1 URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41134-020-00133-1. (дата звернення 14.06.2021).

Yezhova, O., Abramova, O., Pashkevich, K., Vasylieva, O. Designing of children’s stage costume using bionic objects. Fashion, Style Popular Culture. 2020. Vol. 10, No 1. DOI: https://doi.org/10.1386/fspc_00053_1 URL: https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/fspc/pre-prints/content-intellect_fspc_00053;jsessionid=5dr79hjje15d2.x-ic-live-03 (дата звернення 11.08.2021).