ПОСТАТЬ ОЛЕНИ СЕМЕНОГ У ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ
PDF

Ключові слова

Олена Семеног, лінгвоперсонологія, неперервна педагогічна освіта, наставництво, культуромовна особистість, професійний розвиток вчителя Olena Semenoh, linguopersonology, lifelong pedagogical education, mentoring, culturally and linguistically diverse personality, professional development of a teacher

Як цитувати

ВОВК, М. П. (2023). ПОСТАТЬ ОЛЕНИ СЕМЕНОГ У ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 78-88. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.12

Анотація

У статті схарактеризовано первні «сродної» педагогічної праці у життєтворчості доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівника ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» при університеті, відомої дослідниці з теорії і методики, лінгводидактики вищої професійної освіти, профільного філологічного навчання Олени Семеног. Доведено, що з ім’ям знаної дослідниці пов’язаний інноваційний поступ української педагогічної освіти, розвитку наукової школи формування і розвитку культуромовної особистості дослідника в умовах неперервної освіти, імплементації європейських цінностей в сучасному науково-освітньому просторі. Окреслено основні ідеї вченої в контексті сучасної лінгвоперсонології: формування культуромовної особистості майбутніх фахівців; утвердження академічної культури як європейської цінності; утвердження культури наукового наставництва; неперервності професійного розвитку вчителя української мови і літератури; створення цифрового середовища для освітньої і наукової діяльності; формування україномовної компетентності учня. Обґрунтовано, що основне досягнення Олени Миколаївни Семеног – це повага від людей, кристалізована щоденною працею, добрим серцем, професіоналізмом, наполегливістю і подвижницькою роботою на педагогічній, освітянській, науковій нині; це наукова школа, яка активно розвивається задля утвердження унікальності філологічної, педагогічної науки на українських теренах; це сотні вчителів-філологів, у професійному житті яких постать відомої дослідниці, талановитої наставниці, педагогині відіграла мотивуючу, спонукальну роль.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.12
PDF

Посилання

Голубченко В.Ю. Семеног Олена Миколаївна. Освіта Сумщини в іменах: науково-педагогічний довідник. Суми: Університетська книга, 2012. С. 318–331.

Гурський І. Лінгвоперсонологія як пріоритетна галузь лінгвістики. Збірник наукових праць студентів та молодих учених (За матеріалами ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації»‚ 20 березня 2020 р.). Умань: Візаві‚ 2020. 318 с. URL: https://fld.udpu.edu.ua/gurskyj-igor-yurijovych/

Крохмальна Г. Деякі аспекти мовної особистості вченого. 2020. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ctattia_Krokhmal-na-2.pdf

Культура наукової мови: програма курсу / уклад. О. М. Семеног. Київ; Суми: РВВ СОІППО, 2008. 54 с.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. К.: ВЦ «Академія», 2007. 360 с.

Надутенко М., Надутенко М., Семеног, О. та ін. Застосування цифрового методу у викладанні філологічних дисциплін (на прикладі віртуальної лексикографічної лабораторії). Волинь філологічна: текст і контекст. 2022, № 34, с. 7-26. URL: https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1039

Семеног О. Лінгвоперсонологія: навч. посіб. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 192 с.

Семеног О., Дятленко Т., Білясник М., Волницька В. Українська мова : посібник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2021. Ч. 1. 144 с.

Семеног О., Дятленко Т., Білясник М., Волницька В. Українська мова : посібник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2021. Ч. 2. 104 с.

Семеног О., Дятленко Т., Білясник М., Волницька В. Українська мова : посібник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2021. Ч. ІII. 256 с.

Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 216 с.

Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / за ред. Л.І.Мацько. К., 2007. 303 с.

Семеног О. Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід: монографія / наук. ред. Ю. Громик. Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 246 с.

Семеног, О. Вовк М. Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету: колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка / рец.: Л. Я. Бірюк, М. К. Дмитренко, В. І. Статівка, Л. О. Хомич. Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 279 с.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія; Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України / наук. ред.: Л. І. Мацько ; рец.: О. М. Біляєв, Н. Й. Волошина, М. П. Лещенко. Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. 402 с.

Семеног, О. М., Вовк, М. П. Педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського держав-ного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2021, № 3(2), 1–7. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1

Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти: монографія / О. Семеног, В. Герман, Н. Громова, І. Левенок, Н. Пономаренко / за ред. О. Семеног. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 212