ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
PDF

Ключові слова

вищі технічні заклади освіти, професійна підготовка, майбутні фахівці інженерного профілю, особистісні цінності, професійно-ціннісні орієнтації higher technical educational institutions, professional training, prospective engineering profile specialists, personality values, professional values orientations

Як цитувати

РОМАНЧУК , Н. О. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 56-61. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.9

Анотація

У статті досліджуються педагогічні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх інженерних фахівців у вищих технічних закладах освіти. На основі аналізу сучасних підходів до освіти фахівців технічного профілю визначаються особливості підготовки майбутніх інженерів зорієнтованої на формування професійно-ціннісного ставлення до професії. Ціннісний підхід до підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю розглядається як необхідна умова формування системи їх загальнолюдських і професійних ціннісних орієнтацій. Розкриваються основні професійно-ціннісні орієнтації як стрижнева характеристика особистості майбутнього інженера. Професійна підготовка інженерних працівників у вищих технічних закладах освіти визначається як організований процес, спрямований на засвоєння професійно необхідних знань, оволодіння важливими уміннями організації технологічних процесів промислового виробництва, навичками роботи керівника колективу. Ефективна підготовка майбутніх інженерів має бути спрямована на загальнолюдські, духовні, національні цінності, їх творчу діяльність у трудовому колективі, забезпечуючи самореалізацію та саморозвиток як власний так і своїх підлеглих в процесі роботи. Обґрунтовуються професійно-ціннісні орієнтації майбутнього інженерного фахівця, які формуються в процесі гуманітарної, інженерно-теоретичної, технологічної, практичної, управлінської, науково-дослідницької, економічної, господарсько-правової та екологічної складових підготовки. Доводиться ефективність формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх інженерів з метою підготовки висококваліфікованих фахівців технічного профілю у вищих технічних закладах освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.9
PDF

Посилання

Проблеми та перспективи формування національної науково-технічної еліти. Зб. наук. пр. / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2002. Вип. 3. 293 с.

Романовский А.Г. Теоретические и методические основы подготовки инженера в высшем учебном заведении к будущей управленческой деятельности. Дисс. доктора пед. наук.: 13.00.04. Київ, 1997. 490 с.

Тарарак Н.Г. Еволюція аксіологічних концепцій формування «ціннісних орієнтацій» в науковій думці. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2013. Вип. 41 (1). С. 151 – 160.

Яценко О. Ціннісно-орієнтована освіта: філософський вимір та актуальний суспільний запит. Вища освіта України. 2021. № 3. С. 20 – 26