ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

доктори філософії, медики, англомовна комунікативна компетентність, комунікація, організація. PhDs, physicians, English language communicative competence, communication, organization

Як цитувати

ЛИМАР, Л. В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 35-40. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.6

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу формування комунікативних та організаційних навичок у докторів філософії-медиків під час викладання англійської мови. Дослідження проводилося з метою виявлення та аналізу чинників, які впливають на ефективність формування таких навичок у процесі навчання, та розроблення рекомендацій щодо покращення цього процесу. За допомогою проведеного аналізу літератури встановлено, що організаційні та комунікативні схильності представляють особистий компонент англомовної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії та потребують розвитку. В результаті експерименту показано, що навчання за запропонованою авторською інтерактивною дистанційною програмою «Академічна та медична англійська мова для докторів філософії-медиків», сприяло підвищенню результатів експериментальної групи за показником комунікативних схильностей, для яких на кінцевому етапі був притаманний добрий та відмінний рівень комунікативних схильностей. Зміни за цим показником в контрольній групі виявились більш стриманими, ніж в експериментальній, де покращення рівня спостерігалось лише у декількох респондентів. На прикінцевому етапі експерименту, в експериментальній групі (247 респондентів) спостерігалось помірне покращення рівня організаційних схильностей, з притаманним добрим та відмінним рівнями розвитку організаційних схильностей. Показано, що характеристики організаційних схильностей в контрольній групі на прикінцевому етапі дослідження майже не змінились, і залишились на середньо-доброму рівні. У контрольній групі різниця не була проявлена. На думку автора, це свідчить про результативність авторського курсу щодо формування організаційних та комунікативних схильностей респондентів при застосування інтерактивних вправ, тренінгових завдань, тощо. Тема потребує подальшого дослідження, з метою визначення інших складових індивідуального компоненту англомовної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків, з метою оптимізації навчального процесу.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.6
PDF

Посилання

Арістова, Н.О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів: монографія. К., 2015, ТОВ «ГЛІФМЕДІЯ».

Бреус Ю., Колісник Л., Меняйло В., Ніколаєв Є. Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії: аналітичний звіт. Київ, 2021, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гладких Ф. В. Система підготовки докторів філософії в галузі ОЗ України та аналіз результатів акредитаційних експертиз структурованих освітньо-наукових програм. Traektoriâ Nauki = Path of Science, 2021, 12, 4015–7030. DOI: http://doi.org/10.22178/pos.77-13

Дольнікова, Л., & Стечкевич, О. Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності. Молодь і ринок, 2018, 12(167).

Лимар, Л. В. Модель формування англомовної комунікативної академічної компетентності майбутніх докторів філософії медичного профілю в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць, 2022, 87, 49–53. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.87.010

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. No 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF

Рагріна, Ж. М. Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Запорізький національний університет, 2017.

Синявський, В.В., & Федоришин, Б.А. Методика діагностики комунікативних та організаторських схильностей КОС [Електронний ресурс]. Отримано з http://ni.biz.ua/8/8_16/8_167670_test-metodika-otsenkikommunikativnih-i-organizatorskih-sklonnostey-kos-.html 16.04.2023