ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРА, РІВНІ ТА КРИТЕРІЇ
PDF

Ключові слова

готовність, підготовка, професійна діяльність, професійна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність readiness, training, professional activity, professional competence, foreign language communicative competence

Як цитувати

ЛУК’ЯНЧУК, М. В., & НАЙТ, Н. Ф. (2021). ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРА, РІВНІ ТА КРИТЕРІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 64-73. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.10

Анотація

Аналіз змін, які відбуваються в сучасній освіті та відображені в ряді нормативних документів, дають підстави стверджувати, що питання готовності майбутніх учителів до професійної діяльності є одним із головних завдань сучасної освіти. У статті охарактеризовано сутність, структуру, критерії та показники готовності майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності, проведено діагностику рівнів сформованості даної готовності. Проаналізовано педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності. Пред- ставлено детальний аналіз понять «готовність» і «підготовка» з точки зору педагогіки та психології, а також визна- чено сутність поняття «готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності». Поняття готовності до професійної діяльності в статті розглядається з двох позицій: функціональної та осо- бистісної. Це дало змогу визначити, що готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності це інтегрована якість, що характеризується єдністю компонентів (ціннісно-мотиваційного, змістового, процесу- ально-рефлексивного, особистісно-комунікативного) та характеризує цілі, мотиви діяльності з формування твор- чих здібностей учнів, володіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, професійною компетентністю формування іншомовної комунікативної компетентності учнів. Готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності ґрунтується на усвідомлені ними сучасного трактування формування іншомовної комуні- кативної компетентності. Доведено, що до умов реалізації зазначеного феномена належать: формування мотивації студентів до профе- сійній діяльності; збагачення навчального змісту дисциплін, методів, засобів і особливостей їх формування у про- цесі навчання іноземної мови у професійній діяльності майбутнього вчителя іноземної мови; рівень умінь щодо використання способів вирішення різноманітних педагогічних завдань; спрямування студентів до педагогічного самовдосконалення та рефлексії шляхом аналізу власного досвіду.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.10
PDF

Посилання

Безлюдна В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 4. С. 178-185. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_4_26. (дата звернення: 25.03.2021).

Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01. Київ, 1998. 124 с.

Глузман Н.А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : монографія. Київ : Вища школа – XXI, 2010. 407 c.

Гусак Л. Є. Підготовка майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 364 с.

Дьяченко М.И. Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск : БГУ, 1993. 368 с.

Козаченко І.В. Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 1. С. 146-154. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_20 (дата звернення: 28.03.2021).

Комар О. Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2010. Вип. 34. С. 21-27.

Концепція НУШ. URL:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 30.03.2021).

Лук’янчук М.В. Підготовка майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 295 с.

Малинникова Н. А. Подготовка будущего учителя к развитию творческих способностей учащихся в процессе обучения : дис. … на соискание учен. ст. канд. пед. наук : 13.00.08. Брянск, 2000. 260 с

Міщук І.М. Компоненти професійно-педагогічної комунікативності вчителя. Матеріали ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Advanced technologies of science and education» URL: http://intkonf.org/mischukim-komponenti-profesiyno-pedagogichnoyi-komunikati vnosti-vchitelya/ (дата звернення 30.03.2021).

Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. 188 с.

Пєхота О.М., Старєва А.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : навчально-методичний посібник Миколаїв : Іліон, 2007. 272 с.

Рогульська О.О. Концепція підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2019. Вип. 58. С. 31–37.

Саушкина Н.К. Метод проектов на уроке иностранного языка как средство активизации самостоятельной деятельности учащихся. Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(22). URL: http://sibac.info/archive/guman/7(22).pdf . (дата звернення 30.03.2021).

Стандарт вищої освіти України. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 013 Початкова освіта. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/ zatverdzheni -standarti-vishoyi-osviti (дата звернення 30.03.2021).

Фефілова Т. Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2014. №2. С. 204–208.

Bulgakova, O., Krymova, N., Babchuk, O., & Nepomniashcha, I. (2020). Problems of the Formation of Readiness of Future Preschool Teachers for Professional Activities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 169-198. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/273.

Edemovna, A.A. (2021). On the formation of innovative-creative competence in future English teachers. Psychology and education, 58 (2) URL: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2596.

Hreb, M.M., & Hrona, N.V. (2019). The Informational Culture of the Future Primary School Teacher as the Priority of the Quality Improvement of the Linguistic Disciplines. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 189-200.