ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ
PDF

Ключові слова

дистанційна освіта, змішане навчання, педагогічна компетентність, професійний розвиток, підвищення кваліфікації, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація освіти distance education, blended learning, pedagogical competence, professional development, advanced training, information and communication technologies, digitalization of education

Як цитувати

ШУПЛАТ, А. І. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 184-191. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.27

Анотація

Значне обмеження можливостей соціальної взаємодії та поширення моделей дистанційної організації освітніх процесів сприяють розвитку змішаного навчання як перспективної форми, що поєднує у собі переваги традиційного навчання та неформального. Визначено, що змішане навчання є зручним методом організації освітніх процесів, удосконалення професійних компетентностей і навичок, що поширюється не лише серед студентів, але і серед учителів. В умовах відсутності інноваційних методик підготовки, а також дієвих інструментів підвищення рівня конкурентоздатності сучасних учителів, професійний розвиток та рівень кваліфікації яких безпосередньо впливають на процеси формування соціально-орієнтованої, багатофункціональної системи освіти, доцільно звернутись до практичного використання змішаних форм навчання вчителів. У науковій статті представлено результати дослідження змішаних форм і моделей навчання, які мають пріоритети порівняно із традиційними, сприяють удосконаленню та раціоналізації процесів навчання вчителів, а також створюють оптимальні умови для їхнього професійного росту і розвитку. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, а також табличного і графічного моделювання. У ході дослідження було визначено, що є нагальна потреба у вдосконаленні методів навчання вчителів, зокрема модернізації традиційної освіти в умовах обмеження соціальної взаємодії та створення належних умов для ефективного поєднання формальної освіти із неформальною. Автором визначено сутність і риси змішаного навчання, особливості практики використання такої форми навчання в процесах підготовки і підвищення рівня професійної компетентності вчителів. У результаті аналізу було визначено, що методи змішаного навчання в контексті їх застосування для підвищення професійного зростання вчителів мають вагомі переваги над традиційною освітою, а тому їх необхідно продовжувати розвивати.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.27
PDF

Посилання

Андріянова Г., Крутін О., Скора Н., Шульга І. Концепція змішаного навчання (blended learning). Впровадження моделі змішаного навчання для вивчення англійської мови. Збірник наукових праць SCIENTIA. 2021. № 4. С. 51–56.

Бабаєв В. М., Стадник Г. В., Момот Т. В. Цифрова трансформація у сфері вищої освіти в умовах глобалізації. Комунальне господарство міст. Соціальні та поведінкові науки. 2019. Т. 2. Вип. 148. С. 2–9.

Биков В. Ю., Буров О. Ю. Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. 2020а. № 55. С. 11–22. DOI: 10.31652/2412-1142-2020-55-11-22.

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 2020б. № 1. С. 27–36. DOI: https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36.

Вембер В. П., Настас Д. Л. Модернизация образовательного процесса подготовки будущих учителей начальной школы. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 38. С. 34–38.

Романовський О. Г., Квасник О. В., Мороз В. М., Підбуцька Н. В., Резнік С. М., Черкашин А. І., Шаполова В. В. Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 74 (6). С. 20–42.

Спірін О. М., Лупаренко Л. А. Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 61 (5). С. 196–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_61_5_19 (дата звернення: 29.10.2021)

Annalene van Staden A., & Purcell N. Multi-Sensory Learning Strategies to Support Spelling Development: a Case Study of Second-Language Learners with Auditory Processing Difficulties. International Journal on Language, Literature and Culture in Education. 2016. Vol. 3(1), pp. 40–61.

Classification of learning activities – manual (CLA). Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. P. 43.

European Commission. The EU in the world: 2020 edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. P. 149.

Kukulska-Hulme A., Beirne E., Conole G., Costello E., Coughlan T., Whitelock D. et al. Innovating Pedagogy 2020: Open University Innovation Report 8. Milton Keynes: The Open University, 2020. P. 48.

Rumble G., Harry K. The Distance Teaching Universities. London, UK : Routledge, 2018. P. 258.

Yakymchuk I., Hlazunova O. Use of massive open online courses to develop media educational competence of teachers of professional pre-higher education institutions. Pedagogy and Psychology of Sport. 2021. No. 7 (1). Pp. 76–84. DOI: https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.004.