ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
PDF

Ключові слова

комплексна корекція, когнітивні методи, рухові методи, мозок, вищі психічні функції, нейропсихологія, психофізіологія complex correction, cognitive methods, motor methods, brain, higher mental functions, neuropsychology, psychophysiology

Як цитувати

ГРИЦЮК, І. М., & МІЛІЩУК, С. О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 179-184. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.27

Анотація

Сучасний етап розвитку психології характеризується інтенсивним включенням психологічних знань у практику. Знання фахівців, які супроводжуються розумінням функціонування мозкових структур, повинні доповнити та реалі- зувати комплексний підхід для допомоги дітям у школі. Встановлено, що вищі психічні функції можуть порушувати- ся на різних рівнях, зокрема відносно елементарних, які можуть бути компенсовані достатньо швидко й ефективно, та порушення вищих форм організації психічних процесів вимагають комплексної та складної нейропсихологічної корекції. У статті ми розглядаємо ті проблеми з, якими доводиться мати справу сучасним психологам і педагогам, адже спостерігається невтішна тенденція збільшення кількості дітей, котрі мають психологічні проблеми, пов’язані з діяльністю їх мозку. Сучасна наука володіє знаннями щодо сенсорних і моторних зон мозку, однак вони сиановлять лише незначну частину кори головного мозку. Майже дві третини мозку є «німими», але саме ураження цих ділянок призводить до складних дефектів, що можуть проявлятися у вигляді порушення мови, сприймання, пам’яті, мис- лення тощо. Методи нейропсихологічного дослідження повинні широко впроваджуватися на всіх рівнях, зокрема й у навчальному просторі. Це пов’язано з високим рівнем ефективності нейропсихологічного підходу як у діагнос- тиці, так і у комплексній корекції тих чи інших порушень психічного розвитку. Дитяча нейропсихологія останніми роками розвивається досить інтенсивно. Якщо раніше говорилося про невідворотність певних порушень вищих пси- хічних функцій, то сучасні науковці визначають, що це не так. Відновлення порушених психічних функцій можливе шляхом перебудовування функціональних систем, на яких вони базуються, шляхом заміни порушених ланок на ті, що збережені, а також засобами комплексної психокорекції тощо.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.27
PDF

Посилання

Грицюк І. М. Психофізіологія : навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 322 с.

Кротенко В. І., Оробей М. О. Значення нейропсихологічних аспектів у розвитку дітей із затримкою психічного розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія». 2014. С. 302–307.

Кузікова С. Б. Основи психокорекції : навчальний посібник. Київ, «Академвидав», 2012. 320 с.

Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза : учебное пособие. Москва : Генезис, 2018. 474 с.

Шевцов А. Г., Ільїна О. В. Нейропсихологічний підхід у корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія». 2015. С. 347–360.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2006. 382 с.

The influence of moderate physical activities on the psychophysical state of children with minimal brain dysfunctions / I. Hrytsiuk M. Mushkevych, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, T. Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna. Journal of Physical Education and Sport. 2018. Vol. 18. P. 1912–1918.

Нейропсихологічний супровід розвитку. Медичний центр ОСОБЛИВИЙ. URL: https://osoblyvi.com.ua/ua/helpful-info/110-napriam-rozvytok/1034-neiropsykholohichnyi-suprovid-rozvytku.