ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ОСНОВИ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

малі жанри фольклору, текст, синоніми, антоніми, мовно-мовленнєві вміння, методи та прийоми early folklore genres, text, synonyms, antonyms, language and speech skills, methods and techniques

Як цитувати

ГОНЧАРУК, О. М., ШУСТ, Л. М., & ВІРСТА, С. Є. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ОСНОВИ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 165-171. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.25

Анотація

У статті акцентовано на тому, що формування компетентності вільного володіння державною мовою залежить від рівня розвитку видів мовленнєвої діяльності й осмисленого ставлення до мовних понять і явищ. Визначено, що вивчення мови молодшими школярами як цілісного явища вимагає комплексного підходу до вивчення слова (з фонетичного, орфоепічного, лексичного, морфологічного, словотворчого, синтаксичного, сти- лістичного, орфографічного боку) через комплексний аналіз тексту. Зазначено, що ефективність засвоєння молодшими школярами більшості лінгвістичних понять залежить від вдало підібраної текстової основи, аналіз змісту якої пробуджує пізнавальний інтерес учнів, сприяє прояву пози- тивних емоцій. Наведено приклади таких текстових основ, як-от: скоромовки, чистомовки, закликанки, лічилки, приказки, прислів’я, загадки. Окреслено ознаки, що надають перевагу текстам малих жанрів фольклору, зокрема лаконічність, невеликий обсяг, легкість для запам’ятовування школярами, емоційну насиченість. Розглянуто прийоми використання текстів малих жанрів фольклору у процесі засвоєння мовних понять і явищ молодшими школярами й доведено ефективність застосування малих жанрів фольклору у розвитку мовленнєво- творчих умінь і навичок та збагаченні емоційно-чуттєвого досвіду. Визначено, що загадки, прислів’я, скоромовки вносять до освітнього процесу елементи гри, що психологіч- но виправдано у навчанні дітей початкової ланки. Робота над скоромовками, чистомовками, закликанками спри- яє успішному засвоєння учнями фонетичної та графічної системи, Закликанки є ефективними під час засвоєння школярами мовного поняття «Звертання». Під час вивчення учнями явища антонімії ефективним є використання прислів’їв. Робота над тлумаченням прислів’я є прийомом, який сприяє формуванню текстотворчих умінь школярів. Окреслено ефективність використання загадок під час дослідження молодшими школярами явища синонімії й у процесі формування вмінь будувати тексти-описи. Продемонстровано прийоми роботи з підготовчими, тренувальними та завершальними вправами на дослі- дження мовних понять і явищ, текстовим матеріалом яких є малі жанри фольклору. Доведено, що використання текстів малих жанрів фольклору є прийомом заохочення до осмислення лінгвіс- тичних явищ і понять, сприяє формуванню активності у навчанні, формуванню позитивного емоційного підґрунтя в освітній діяльності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.25
PDF

Посилання

Дорошенко С. І., Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Методика викладання української мови : навчальний посібник. Київ : Вища шк., 1992. 398 с.

Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання української мови : навчальний посібник. Тернопіль : Астон, 2008. 287 с.

Коваль Т. Виховання молодших школярiв засобами української народної пiснi в умовах Нової української школи. Актуальні питання гуманітарних наук. Т. 3. № 27. С. 107–111.

Методика навчання української мови у початковій школі : навчально-методичний посібник / за наук. ред. Вашуленка М. С. Київ : Літера ЛТД, 2012. 364 с.

Савченко О. Я. Типова освітня програма 1–2 клас. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/ (дата звернення: 29.08.2021).

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори : у 5 т. Київ : Рад. шк., 1977. Т 3. 668 с.