ФЕНОМЕНИ НАЦІЇ І НАЦІОНАЛІЗМУ ТА ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ОСВІТОЮ І ВИХОВАННЯМ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Е. ҐЕЛНЕРА
PDF

Ключові слова

нація, націоналізм, модерністська концепція націоналізму, Е. Ґелнер, держава, освіта, виховання національної свідомості nation, nationalism, modernist concept of nationalism, E. Gellner, state, education, upbringing of national consciousness

Як цитувати

ЮРЧЕНКО, О. В. (2021). ФЕНОМЕНИ НАЦІЇ І НАЦІОНАЛІЗМУ ТА ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ОСВІТОЮ І ВИХОВАННЯМ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Е. ҐЕЛНЕРА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 96-103. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.15

Анотація

Роботу присвячено аналізу поглядів одного з найвизначніших представників модерністського напрямку осмис- лення концепції нації та націоналізму Е. Ґелнера, який зробив визначний внесок у становлення теоретичної думки у цій галузі. Показано, що основним принципом, який захищав науковець, був принцип збігу політичної і наці- ональної одиниць. Суверенну державу Е. Ґелнер визнавав необхідною умовою розвитку націоналізму, оскільки вона уможливлює існування структур, які створюють націю. Е. Ґелнер акцентував увагу на вирішальному значен- ні соціально-економічних чинників для появи націоналізму. З огляду на тематику цього дослідження особливу увагу приділено гелнерівському осмисленню феномену націоналізму у координатах освітньо-виховної системи та культури загалом. Показано, що Е. Ґелнер, послідовно виділяючи фактори творення майбутньої нації в історичному контексті, обумовлені освітою, виокремив такі: виникнення писемності, зміни світогляду, забезпечення державою дотримання права на загальну та гарантовану владою освіту, поширення єдиної культури через школи та університети, стандартизованість освіти, забезпечення потреб системи освіти за рахунок держави. Підкреслено, що науковець надавав вирішального значення можли- вості держави утримувати систему освіти й підтримувати її високий рівень задля творення і розвитку політичної нації, виховання національної свідомості. Зазначено, що Е. Ґелнер виокремив чинники формування нації і розвиток націоналістичних рухів в умовах бездержавності. Серед підстав, які уможливили ці процеси, науковець виокремив такі: самовідтворюваність куль- тури на місцевому рівні, яка дозволяє забезпечити передачу соціального досвіду; виховання традиційних норм поведінки; тяглість культури; наукове вивчення народної спадщини; масове поширення освіти; організація освіт- нього та наукового середовища, які стимулюють зростання національної свідомості; культурно-національне само- визначення інтелігенції; боротьба народу за національні права; розвиток місцевого самоврядування і поширення комунікації у суспільстві. Підкреслено, що через певний час головною метою зусиль національної інтелігенції і народу стає створення національної державності, або, принаймні, прагнення до неї. Підкреслено, що ці положен- ня ілюструють український досвід національного будівництва. У роботі обґрунтовано, що підходи Е. Ґелнера до проблеми походження нації та націоналізму, формування національної свідомості через освітні інститути є актуальними й донині та підтверджують свою ефективність.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.15
PDF

Посилання

Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / пер. з англ. Київ : Таксон, 2003. 300 с.

Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. URL: http://litopys.org.ua/gellner/puti.htm

Калхун К. Национализм. Пер. А. Смирнова. Москва : Издательский дом «Территория будущего». 2006. 288 с.

Касьянов Г. Передмова URL: http://litopys.org.ua/gellner/gel01.htm

Лісовий В. Перший в Україні систематичний виклад теорій нації та націоналізму. URL: http://litopys.org.ua/kasian/kas01.htm

Лях К. И. Функционалистская теория национализма Эрнеста Геллнера. Тамбов: Грамота, 2014. № 11 (49): в 2-х ч. Ч. I. C. 124-128.

Миллер А. И. Теория национализма Эрнеста Геллнера и ее место в литературе вопроса. Национализм и формирование наций. Теории – модели – концепции. Отв. Ред. А. И. Миллер. Москва : 1994. С. 3-18.