ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
PDF

Ключові слова

підготовка вчителів української мови та літератури, історико-педагогічне дослідження, принципи дослідження, методологічні підходи, методи дослідження training of teachers of Ukrainian language and literature, historical and pedagogical research, research principles, methodological approaches, research methods

Як цитувати

ПАСІЧНИК, Л. В., & ДОРОНІНА, Т. О. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 85-90. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.13

Анотація

У статті констатовано, що напередодні відзначення 30-річчя незалежності України зміцнення європейського вектору її політико-економічного та соціально-культурного розвитку визначило напрями реформування вітчиз- няної системи освіти за зразками країн – освітніх лідерів. Утім, як наголошують автори, визначального значення має набути вивчення накопиченого вітчизняного освітнього досвіду, звернення до якого дозволяє виявити як тен- денції, що суголосні європейським традиціям, так і тенденції, що становлять національну своєрідність та непо- вторність власного історичного поступу, зокрема у сфері підготовки вчителів, які викладають українську мову та літературу. Автори доводять, що узагальнене системне дослідження означеної проблеми потребує конкрети- зації його теоретико-методологічної основи шляхом визначення сукупності наукових принципів, методологічних підходів та методів. На підставі вивчення масштабного науково-педагогічного матеріалу та з опорою на наявні історико-педагогічні дослідження, суголосні темі статті, автори визначають методологію дослідження підготовки вчителів української мови і літератури в системі вищої педагогічної освіти як систему принципів (науковості, об’єктивності, історичного детермінізму, відтворюваності, руху від опису, через пояснення до прогнозування), методологічних підходів (системний, структурний, хронологічний, історіографічний, історичний, цілісний, аспек- тний, соціокультурний, культурно-історичний, аксіологічний, парадигмально-педагогічний) та конкретно-науко- вих методів (пошуково-бібліографічний, термінологічного аналізу, історико-структурний, проблемно-хронологіч- ний, історико-генетичний, періодизації). Зроблено висновок, що послідовне дотримання вказаних принципів / методів / методів сприятиме цілісності дослідження, утім сама методологія як система може та має варіюватися відповідно до проблеми дослідження та завдань, які ставить перед собою науковець. Теоретико-методологічні засади у своїй сукупності створюють наукове підґрунтя дослідження, яке не є остаточно закріпленим та являє собою комплекс гнучких наукових інструментів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.13
PDF

Посилання

Адаменко О. Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки. Рідна школа. 2013. № 1–2. С.8–14.

Базиль Л. О. Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 571 с.

Безлюдна В. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04. Рівне, 2018. 514 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ : ВД Професіонал, 2007. 240 с.

Пасічник Л. В. Історико-педагогічне дослідження підготовки вчителів української мови та літератури: система методологічних підходів. Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 червня 2020 р.). Харків, 2020. С. 44–47.

Попова О. В. Теоретико-методичні засади професійно-мовленевої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2017. 484 с.

Сухомлинська О Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття. Шлях освіти. 2007. № 4. С. 6–12.

Трибулькевич К. Г. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917–2010 рр.): монографія. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. 454 с.

Тумак О. Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ– початок ХХ століть). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 2016. № 4. С. 233–239.

Федорович А. В. Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX ст.). 13.00.01. канд.. , автореф. Тернопіль, 2008. 23 с.