ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХІХ СТ.)
PDF

Ключові слова

виховання, виховна робота, інформаційне забезпечення, умови, управління upbringing, upbringing work, information support, conditions, management

Як цитувати

ДУДКО, Я. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХІХ СТ.). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 64-69. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.10

Анотація

У статті подано результати історико-педагогічного дослідження ґенези інформаційного забезпечення умов управління вихованням майбутніх учителів у вищій школі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Актуальність зазначеної проблеми зумовлена необхідністю подолання суперечності між потребою у реформуванні процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України та відсутністю розробок щодо зміс- ту інформаційного забезпечення його умов. Вважаємо, що для вирішення вищезазначеної проблеми необхідно звернутися до позитивного управлінського досвіду минулого, а саме до здобутків вітчизняної педагогічної науки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та поєднати їх із інноваційними розробками сьогодення. З метою визначення пріоритетних напрямів інформаційного забезпечення умов управління виховною роботою у сучасних закладах вищої педагогічної освіти у 2014–2021 рр. було проведено педагогічний експеримент. Кон- статувальний етап експерименту проводився на базі закладів вищої педагогічної освіти Черкаської, Запорізької та Кропивницької областей. В експерименті взяли участь 610 суб’єктів управління виховною роботою. Результати дослідження ґенези інформаційного забезпечення умов управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України другої половини ХХ та початку ХХІ ст. і констатувального етапу експеримен- ту дали можливість з’ясувати напрями інформаційного забезпечення вищезазначених умов у сучасних закладах вищої педагогічної освіти: створення єдиного інформаційного внутрішньовишівського простору; створення висо- котехнологічних лабораторій педагогічних інновацій щодо виховної роботи у закладах вищої педагогічної осві- ти; систематичний і прозорий моніторинг суб’єктів управління виховної роботи процесу виховання студентської молоді; інформаційну відкритість управлінського процесу. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці факторно-критеріальної моделі оцінювання інфор- маційного забезпечення процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.10
PDF

Посилання

Берека В. Є. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти: теорія і методика : монографія. Хмельницький : ХГПА, 2008. 482 с.

Державна програма «Інноваційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки : Постанова МОН України від 7 грудня 2005 р. № 1153. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF (дата звернення: 27.08.2021).

Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании : Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536 VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 (дата звернення: 11.08.2021).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 13.08.2021).

Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу педагогічних інститутів УРСР за 1965–1966 н.р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15 Спр. 5071. Арк. 81.

Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В., Чичкан-Хліповка Ю. М. Офісний менеджмент. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 360 с.

Фендріков К. М. Питання вузівської преси в історико-педагогічному вимірі. Засоби навчання та науково-дослідної роботи. 2015. № 45. С. 81–93.

Dudko Ya. Organisational and pedagogical conditions for educational work management at teacher training universities of Ukraine. Наука і освіта. 2017. № 6. С. 31–37.