ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

естетико-виховний потенціал, національна ідентичність, стильові засади, історико-стильовий підхід aesthetic and educational potential, national identity, stylistic principles, historical and stylistic approach

Як цитувати

ОРДІНА, Л. Л. (2021). ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 46-50. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.7

Анотація

У наш час, коли національні чинники зумовлюють розвиток освітянської справи, не викликає сумніву необ- хідність ґрунтовного опрацювання надбань українського мистецтва у вищій школі. У статті розглянуто змістовні характеристики розвитку естетичної культури студентів у закладах вищої освіти, що зумовлюють гармонізацію національного і міжкультурного підходу до опанування українського мистецтва. Окреслено художні переваги тво- рів українських авторів, що впливають на активізацію естетичного сприймання, оцінку, творчу інтерпретацію у навчально-виховному процесі. У статті проаналізовано способи впливу українського мистецтва на розвиток естетичної культури студентів у закладах вищої освіти: творче опанування надбань національної художньої куль- тури, що передбачає застосування художньо-порівняльних підходів як шлях отримання теоретичних відомостей про твори українських митців; пізнання стильових засад українського мистецтва в системі усвідомлення студен- тами образного мислення українських авторів; національно-вартісна орієнтація естетичного самовизначення сту- дентів, що дозволяє оцінювати світову культуру через призму національного бачення, зберігати і розповсюджу- вати цінності українського мистецтва. Зазначено, що фундаментальною проблемою педагогічного забезпечення процесу пізнання творів національного мистецтва є визначення естетичних орієнтирів відбору художнього мате- ріалу, в процесі опрацювання і засвоєння якого має відбуватись естетичний розвиток особистості. Моделювання діяльності викладача передбачає різноманітні пошукові завдання в галузі інтерпретації, що опосередковуються його естетичними орієнтирами, спонукання студентів до якомога ширшого осягнення художніх надбань україн- ського мистецтва та подолання нейтрального до них ставлення. У статті визначено сутність історико-стильового підходу, який дозволив проаналізувати художні стилі на історичній основі. Фольклорна семантика, образні засади виразової героїчної тематики, що визначають своєрідність українського мистецтва, створюють умови для виник- нення ефекту співпереживання змісту художніх творів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.7
PDF

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» від 05. 09. 2017 р. № 2145-VIII

Ільїн В. В. Культура і творчість. Деякі аспекти формування національної культури студентської молоді: зб. наук. пр. Київ, 1997. С. 83–99.

Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Искусство. 1972. № 1-3. 440 с.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України від 29.07.2019 р. № 1038 5. Лутаєнко В. С. Естетика мистецтва як фактор формування творчого мислення. Либідь, 1992. 132 с.

Нестеренко Г. П. Формирование музыкально-эстетической культуры студентов. Совершенствование подготовки учителя нач. классов с доп. спец. Минск. 1984. С. 63–65.

Побережна Л. Л. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики: автореф. …канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2001. 21 с.

Шеремет Л. П. Особистість і культура в аспекті нового мислення. Біла Церква. 1998. 230 с.