КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

самореалізація особистості, творчість, учителі, образотворче мистецтво, китайський олійний живопис, оцінювання художніх творів, професійна підготовка self-realization of personality, creativity, teachers, fine arts, Chinese oil painting, evaluation of works of art, professional training

Як цитувати

ЛІ, Я. (2021). КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 39-45. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.6

Анотація

У статті наведено поняття «творча самореалізація майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» як ціле- спрямований процес розкриття професійних і педагогічних здібностей особистості в освітньому процесі з метою досягнення високих результатів у художній і педагогічній діяльності. Визначено, що зміст творчої самореаліза- ції майбутнього вчителя визначається напрямом художнього мистецтва. Доведено, що написання картин у про- цесі освоєння олійним живописом має посилатися на індивідуальні особливості художника, його творчу уяву і креативне мислення. Наведено результати аналізу наукових праць китайських дослідників (Ван Цін, Нін Тін, Лі Сіньхань, Пан Вей, Сунь Ке, Чень Сяофей, Чинь Сяофей). Виявлено тенденцію оновлення змісту викладання китайського олійного живопису, запозичення нових технік у європейських художників. Зазначено, що завдяки оцінці китайських і зарубіжних творів класичного олійного живопису майбутні художники навчаються створюва- ти правильні естетичні концепції, покращувати особистісні характеристики, оволодівати художнім стилем. Про- те майбутні художники, захоплюючись творами іноземних художників, недостатньо усвідомлюють значущість і переваги традиційної китайської культури, погано відчувають «дух» китайського олійного живопису, що від- бивається на полотнах картин. Автором виокремлено постать відомого художника і педагога Лю Хайсу, який став фундатором Шанхайської академії образотворчих мистецтв. Творча самореалізація Лю Хайсу стала прикладом для його послідовників. Визначено причини, що заважають творчій самореалізації майбутніх учителів образот- ворчого мистецтва. Уточнено педагогічні методи, що використовуються в професійній підготовці майбутніх учи- телів цієї галузі. Запропоновано вибіркову дисципліну «Творча самореалізація майбутніх педагогів-художників засобами китайського олійного живопису» для майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.6
PDF

Посилання

Гриньова В. М., Паньок Т. В. Етнодизайн та модерна траєкторія професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін в умовах діджиталізації суспільства. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах : зб. наук. праць. Запоріжжя. 2021. Т. 2, № 74. С. 146–150.

Ковальова М. М., Цю Цжуанюй. Імпресіонистські тенденції в китайському олійному живопису першої половини ХХ століття. Art and Design. Мистецтвознавство. Технічні науки. № 3. 2020. С. 55 – 65.

宁婷.王青.传播中国精神,艺术家的认知—— 传统艺术中的中国文化精神.文化的整合. 2018. C. 163–166.

Нін Тін; Ван Цін. Пропагування духу Китаю, підвищення художньої грамотності. Дослідження практики духу традиційного китайського мистецтва в коледжі. Культурна інтеграція. 2018. № 3. C. 163–166.

潘伟,李新涵.创意设计思维.艺术教育. 2019. С. 117–118. Пан Вей, Лі Сіньхань. Мислення творчого дизайну. Мистецька освіта. 2019. № 2. С. 117 – 118.

Рибалко Л. С., Троцко А. В., Кіріченко О. Г., Труш Г.О. Професійне самовдосконалення викладачів в умовах упровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти. нформаційні технології і засоби навчання, 2019. Т. 72, № 4. С. 258–268.

Rybalko L., Jose da Costa G. CREATIVE SELF-REALIZATION OF TEACHERS AND STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOLS IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL REFORMATION IN UKRAINE /Educational Studios: Theory and Practice : monograph / edit. by S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Prague-Vienna-Kharkiv: Premier Publishing, 2018. рр. 194 – 201.

Салах О. В. Засоби виразності нетрадиційних технік та їх використання у процесі виконання творчої роботи. Кваліфікаційна робота (проєкт). ХДУ. Херсон. 2021. 24 с. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/14347/Salah2021%d1%84%d0%ba%d0%bc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сова О. С. Формування художньо-педагогічних умінь майбутнього учителя образотворчого мистецтва в процесі пленерної практики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 325 с.

Сунь Ке. Традиції європейського реалістичного мистецтва у китайському живописі ХХ – початку ХХI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво». Київ, 2019. 24 с.

Цинь Сяофэн. Жанрово-стилевая специфика произведений китайских художников. Искусство и образование. 2019. № 4. С. 37–50. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16280/1/artdes_2020_N3_P055-065.pdf

陈晓飞.艺术观点.油画月刊. 2017. C. 40. Чень Сяофей. Художня точка зору. Картина маслом щомісяця. 2017. С. 40.