ПРОГРАМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

виховна система закладу загальної середньої освіти, програма оцінювання ефективності виховних систем, стійкість, самодостатність, цілісність, універсальність, результативність educational system of general secondary education institution, program for evaluating the effectiveness of educational systems, stability, self-sufficiency, integrity, universality, effectiveness

Як цитувати

ГАГАРІН, М. І. (2021). ПРОГРАМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 17-21. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.3

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасної виховної ситуації у закладах загальної середньої освіти. Метою статтi є визначення й обґрунтування програми оцінювання ефективності виховної системи закладу загальної середньої освіти. Висвітлено сутність поняття «виховна система», «гуманістична виховна система». Виховну систему закладу загальної середньої освіти визначено як комплекс взаємопов’язаних і взаємозумов- лених основних компонентів (таких як виховна мета, концепція, завдання, суб’єкти (учні, педагогічні працівники, батьки), виховне середовище), що становить цілісну соціально-педагогічну структуру і забезпечує у процесі свого функціонування та розвитку становлення, реалізацію та самореалізацію особистості, її життєздійснення у соці- альній, фізичній, психічній і духовній сферах. Визначено чинники, які впливають на функціонування виховної системи конкретного закладу освіти (систему цінностей, структуру та життєдіяльність закладу освіти; соціально- психологічний клімат, організаційну культуру, кадровий потенціал, особливості контингенту учнів; забезпече- ність ресурсами; вплив зовнішнього середовища та ін.). Робиться висновок, що феномен виховної системи є складним і багатомірним явищем, а створення сучасних виховних систем у закладах загальної середньої освіти – потреба часу. Наголошується на необхідності створення гуманістичних виховних систем, які спрямовані на розвиток особистості учня та базуються на індивідуальному особистісно зорієнтованому підході. Програма оцінювання виховної системи закладу загальної середньої освіти базується на таких критеріях, як самодостатність, цілісність, універсальність, стійкість, результативність. Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі оцінювання виховного процесу у сучасних закла- дах загальної середньої освіти. Подальших досліджень потребує вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо цієї проблематики.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.3
PDF

Посилання

Виховна система загальноосвітнього навчального закладу: контури розвитку : посібник / за ред. В. М. Оржеховська. Тернопіль : Терно-граф, 2013. 304 с.

Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика / уклад. О. Є. Гречаник. Харків : Основа, 2014. 224 с.

Кабуш В. Т. Гуманистическая воспитательная система: теория и практика. Минск : Академия последипломного образования, 2001. 332 с.

Новикова Л. И. Воспитание как педагогическая категория. Педагогика. 2000. № 6. С. 32–33.

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей. Київ, 2018. 40 с.

Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології : посібник. Xарків, 2002. 128 с.

Safin O., Kravchenko O., Mishchenko M., Potapchuk Y. Peculiarities of Psychologists’ and Social Pedagogues’ Work in Terms of Quarantine. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. V. 267. Р. 149–157.