ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

педагогічна технологія, технологія навчання через дослідження, молодший школяр, заклад вищої освіти, освітня діяльність, професійна підготовка, вчитель початкової школи pedagogical technology, learning technology through research, elementary school student, institution of higher education, educational activities, professional training, primary school teacher

Як цитувати

КОЗІГОРА, М. А. (2020). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 53-58. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.8

Анотація

Стаття присвячена розумінню сутності технології навчання через дослідження та підготовки майбутніх учи- телів до її використання у практичній діяльності. Використання елементів цієї технології у початковій школі дає змогу учням долучатися до творчої діяльності, бути зацікавленим у діяльності. Багато педагогів вважають, що використання технології навчання через дослідження є необхідністю, оскільки вчитель має бути організатором, спостерігачем, дослідником колективу і кожної дитини окремо. Тому дуже важ- ливо щоб студенти ще в закладі освіти здобули навички дослідницької роботи. Аналізуючи етапи становлення і розвитку науково-дослідницької роботи можна сказати, що зародження від- бувалося зі створення наукових гуртків, які спочатку мали науковий, розважальний або політичний характер. Пізніше почали створюватися наукові кабінети, лабораторії, бібліотеки. Після університетської реформи для стимулювання науково-пізнавальної діяльності студентів організовувалися наукові товариства, метою яких було поглиблене вивчення різних аспектів науки. У сучасних закладах вищої освіти широко застосовується написання курсових, дипломних робіт, участь у кон- ференціях, круглих столах, конкурсах наукових робіт. Це все сприяє активізації творчого наукового потенціалу кож- ного студента. На прикладі студентського наукового товариства «Академія» Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради проаналізовано основні напрями роботи та підготовку студентів до реалізації технології навчання через дослідження у роботі з дітьми початкової школи. Відзначено, що з кожним роком збільшується кількість учасників, це свідчить про зацікавленість студентів і бажання вчитися. Визначено, що вчитель має сприяти розвитку дитячих здібностей, залучати до дослідницької роботи, не боя- тися експериментувати, створювати сприятливі умови для навчальної діяльності. Це можливе тоді, коли він сам вміє досліджувати та використовувати дану технологію у своїй практичній діяльності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.8
PDF

Посилання

Жук Л.В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 2017. № 873. С. 146–153.

Ничкало Н., Роман Р. Професійна освіта України у світовому контексті. Рідна школа, 1996. № 9. С. 58–60.

Савченко О.Я. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя. Рідна школа, 2007. № 5. С. 5.

Сластёнин В.А., Мищенко А.И. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя. Советская педагогика, 1991. № 10. С. 79–84.

Статут наукового товариства «Академія» Луцького педагогічного коледжу від 23.09.2020. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1NFzXvcdny-72uGg5wcVtH_6YBMOsgmGfS/view (дата звернення: 21.03.2021) 6. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві: у 5 т. Київ : Рад. школа. Т. 2. 1976. С. 511–512.

Шквир О.Л. Дослідницька діяльність учителя сучасної початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2016. Вип. 49. С. 286–292.

Bergmark, U. (2020). The role of action research in teachers’ efforts to develop research-based education in Sweden: intentions, outcomes, and prerequisite conditions. Educational Action Research, 1-18.

Cinici, A. (2016). Pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs: the influence of a collaborative peer microteaching program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 24 (3), 228-249.