ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

мовленнєва діяльність, комунікативність, комунікативна компетентність, діти молодшого шкільного віку, інтерактивні технології speech activity, communicativeness, communicative competence, children of primary school age, interactive technologies

Як цитувати

ДУКА, Т. М., & РЯБОШАПКА, О. В. (2022). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 214-221. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.30

Анотація

У статті розкрито зміст і структуру комунікативної компетентності молодшого школяра. З’ясовано, що сутність поняття «комунікація» є фундаментальною ознакою людської культури, яка полягає в інтенсивному взаємоспілкуванні людей на основі обміну різного виду інформацією. Поняття «комунікативність» розглядається як мотивованість будь-якої дії особистості, здійснення її з власної ініціативи, а не під впливом зовнішнього стимулювання. Комунікативні уміння – це здатність встановлювати й підтримувати контакти з іншими людьми, використовуючи власні здібності, необхідні для ефективної комунікативної дії під час міжособистісного спілкування. Визначено, що комунікативна компетентність передбачає не тільки оволодіння необхідною кількістю мовних і мовленнєвих знань, а й формування умінь практичного використання мови в процесі мовленнєвої діяльності. Здійснено спробу обґрунтування доцільності формування комунікативної компетентності учнів початкової школи, враховуючи, що молодший шкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння комунікативними уміннями й навичками. Проаналізовано основні аспекти нової типової освітньої програми мовно-літературної галузі, в якій окреслено нові цілі навчання та його компетентнісні результати. Схарактеризовано дидактико-методичний супровід формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в процесі навчання української мови. Узагальнено, що комунікативно спрямоване навчання української мови вимагає урізноманітнення форм організації навчальної діяльності. Зокрема, обґрунтовано використання інтерактивних та ігрових технологій із метою формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з урахуванням сучасних методологічних і психолого-педагогічних вимог. Установлено, що інтерактивні форми навчання передбачають організацію комфортних умов для навчання, під час якого використовуються моделі життєвих ситуацій, рольові ігри й методи, котрі дають змогу створювати ситуації пошуку й передбачають, що в процесі навчання діти молодшого шкільного віку й педагог перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.30
PDF

Посилання

Вторнікова Ю. С. Комунікативна компетентність у структурі ключових компетентностей громадян Європи. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. Полтава, 2011. С. 88–94.

Гудзик И. Ф. Компетентносно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах (в школах с украинским языком обучения). Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2007. 496 с.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 / Кабінет Міністрів України. Дніпровська академія неперервної освіти : вебсайт. URL: http://dano.dp.ua/attachments/article/303/Державний%20стандарт%20початкової%20освіти.pdf (дата звернення: 18.10.2021).

Жуков Ю. M., Петровская Л. А., Растянников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении. Москва, 1990. С. 28.

Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі. Тернопіль-Харків : Видавництво «Ранок», 2010. 12 с.

Інтерактивні технології навчання у початкових класах / Авт.-упор. І. І. Дівакова. Тернопіль : Мандрівець, 2012. 180 с.

Концептуальні засади реформування середньої освіти. Львів, 2016. 34 с.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. Москва : Педагогика – Пресс, 1994. 528 с.

Пономарьова К. І. Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови : методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 88 с.

Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми. Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. С. 10.

Проблемне навчання в новій українській школі: методичний посібник для студентів педагогічних коледжів / Укл. Т. К. Денисюк, О. В. Рябошапка. Умань : «Візаві», 2019. 112 с.

Рябова З. В., Кравченко Г. Ю. Метод проєктів у розвитку якості початкової освіти. Харків : Видавництво «Ранок», 2013. 144 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручник Київ : Грамота, 2012. 504 с.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Взаємодіємо усно. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua›programy-1-4-klas›nush (дата звернення: 18.10.2021).

Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. Санкт-Петербург : Питер, 2004. С. 63–74.

Рrimary school teacher’s soclal competence in the postgraduate education / O. Varetska, O. Nikulochkina, O. Tonne, A. Kuzminskyi, O. Bida, V. Vdovenko. Revista Româneascã pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Volume 11. No 4 Supl. P. 309–327. DOI: 10.18662/rrem/192.